Charakteristika zájmového území

Obec Karlovice se nachází v Moravskoslezském kraji v bývalém okresu Bruntál, přibližně 70 km západně od krajského města Ostravy. Od Bruntálu je obec Karlovice vzdálena přibližně 20 km severně. V současné době město Bruntál plní pro obec Karlovice funkci obce s rozšířenou působností. Území obce se skládá ze 2 místních částí (Karlovice a Zadní Ves) a ze tří katastrálních území - Karlovice ve Slezsku, Adamov u Karlovic a Nové Purkartice. K 1. 1. 2020 žilo v obci 1 046 obyvatel. Celková rozloha katastrálního území obce činí 2163,1 ha.

Obec Karlovice leží na křižovatce komunikací č. II/451 a II/452 a má velmi dobré napojení na komunikaci I/45, spojující Bruntál s Krnovem. Nachází se zde také železniční zastávka. Ze sociálních služeb nacházejících se v obci jsou dostupné základní lékařské služby (ordinační doba 1x týdně). Nejbližší nemocnice jsou v Bruntálu a Rýmařově. Ze základních služeb jsou v obci dostupné: prodejna potravin, pekařství, prodejna drogistického zboží, několik pohostinství, dále pak pošta a základní a mateřská škola. Obec je odkanalizována formou ČOV.


Území obce Karlovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří území do celku Nízký Jeseník, okrsku Holčovická vrchovina - jedná se o členitou vrchovinu, tvořenou převážně zvrásněnými spodnokarbonskými fylitickými břidlicemi a drobami. Údolí jsou hluboce zařezaná, založená převážně na zlomech. Geologickým podkladem jsou kulmské horniny andělskohorského souvrství, které místy vystupují ve výchozech.

Nízký Jeseník je vrchovinou, která stoupá směrem od východu k západu a od okolních celků je oddělena příkrými zlomovými svahy. Východní část území je výrazně plošší. Plošiny, které tvoří zarovnaný povrch, většinou vznikly v subarktických podmínkách a jsou oddělené údolími, sedly a kotlinami. Pro reliéf Nízkého Jeseníku jsou na rozvodí typické široké zaoblené hřbety. Údolí jsou většinou asymetrická, na okrajových částech území výrazně hluboká (neobvyklé nejsou pravoúhlé ohyby řek, např. Opavy, Moravice, Hvozdnice) se svahy probíhajícími přímočaře. Příkré svahy odhalují často skalní podloží, takže se při jejich úpatí tvoří haldy. Vodní toky si vytvořily na některých svých částech tzv. průlomová údolí (např. Moravice u Valšova či Černý potok u Bruntálu). Zřídka se objevují říční terasy. V období čtvrtohor zde byly činné sopky (Malý a Velký Roudný, Uhlířský vrch a Venušina sopka). Podél severního a západního okraje území leží denudační zbytky sedimentů kontinentálního zalednění. Také některé zarovnané povrchy vznikly v chladných subarktických podmínkách a četné jsou i další periglaciální tvary (kamenné proudy, balvanová moře, malé kryoplanační plošiny, mrazové sruby a svahové úpady).

Povodí řeky Opavy se nachází v mírném podnebném pásmu v oblasti přechodu oceánského klimatu ke kontinentálnímu s převládajícím západním prouděním vzduchu. Výrazně se zde uplatňuje vliv morfologie území na úhrny srážek, kdy převládajícímu západnímu proudění brání vysoké vrcholy Hrubého Jeseníku, Nízkého Jeseníku a Zlatohorské vrchoviny. V nejvyšších polohách jsou tak vlivem orografického zesílení srážek úhrny nejvyšší.

Struktura půdního fondu

Střed obce se nachází v nadmořské výšce kolem 480 m a je obklopen kopci v rozmezí výšek od 600 až více jak 700 m n. m. Celková rozloha řešeného území činí 2 163,1 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 569,1 ha). Zemědělská půda (443,7 ha) je tvořena ornou půdou (40,6 ha), trvalými travními porosty (369,1 ha) a zahradami a ovocnými sady (34,1 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (108,5 ha) a zastavěné plochy (20,9 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 20,8 ha.

Využití pozemků v obci Karlovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 40.4 ha 1.9 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady a ovocné sady 34.1 ha 1.6 %
Trvalé travní porosty 367.5 ha 17.1 %
Lesní půda 1 569.1 ha 72.5 %
Vodní plochy 20.8 ha 1.0 %
Zastavěné plochy 21 ha 1.0 %
Ostatní plochy 110.2 ha 5.0 %
Celková výměra k.ú. 2 163.1 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá obec Karlovice chladné podoblasti CH7. Pro tuto podoblast je charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období dlouhé s mírně chladným jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, chladná, suchá až mírně suchá s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika podoblasti CH7

Charakteristika
CH7
Počet letních dnů 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160
Počet ledových dnů 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3) - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50