Charakteristika zájmového území

Obec Kokory se rozkládá ve vzdálenosti cca 5 km severozápadním směrem od okresního města Přerova a nachází se v Olomouckém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přerov. K 31. 12. 2019 bylo v obci evidováno 1 123 obyvatel.  

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1-9 ročník), knihovna, hřiště a tělocvična. V obci se nachází sportovní areál umožňující sportovní vyžití (Sokol Kokory). Působí zde Sdružení dobrovolných hasičů (SDH Kokory). Ve východní části obce je chatová oblast, v jejíž blízkosti se nacházejí rybníky s možností rybaření. Dále pak Myslivecká chata u lesa Háje. Ze zdravotnických služeb zde najdeme obvodního lékaře, zubaře, pediatra a gynekologa. Pamětihodnosti: Kaple svatého Františka Xaverského, Barokní jezuitský pivovar a kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Katastrální území obce Kokory

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do Krkonošsko-jesenické soustavy, Jesenické podsoustavy a 2 celků: Nízký Jeseník a Hornomoravský úval. Z Nízkého Jeseníku se území Kokory člení do 2 okrsků – Přáslavická pahorkatina a Čekyňská pahorkatina. Hornomoravský úval je zastoupen Uničovskou plošinou (okrsek Rokytnická pahorkatina). 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 670,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. 

Využití pozemků v obci Kokory (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 334,5 ha 49,9 %
Chmelnice 127,9 ha 19,1 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 32,1 ha 4,8 %
Sady 12,0 ha 1,8 %
Trvalé travní porosty 27,6 ha 4,1 %
Lesní půda 53,1 ha 7,9 %
Vodní plochy 10,3 ha 1,5 %
Zastavěné plochy 18,6 ha 2,8 %
Ostatní plochy 54,4 ha 8,1 %
Celková výměra k.ú. 670,5 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé oblasti T2.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50