Charakteristika zájmového území

Obec Lázně Libverda leží ve východní části Frýdlantského výběžku v Libereckém okrese a stejnojmenném kraji přibližně 6 km od hranic s Polskem. Je typickou horskou obcí, která z podstatné části (včetně intravilánu obce) leží na území CHKO Jizerské hory v SO ORP Frýdlant, od kterého je vzdálená cca 8 km. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 436 obyvatel. Velikost k. ú. obce činí 1 326,3 ha.

Katastrální území obce Lázně Libverda

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenické a podsoustavy Krkonošské. Převážná část území spadá do celku Jizerské hory, podcelku Smrčská hornatina a okrsku Vysoký Jizerský hřbet. Západní část obce Lázně Libverda však již řadíme do celku Frýdlantská pahorkatina.

Pro reliéf jsou charakteristické horské hřbety Jizerských hor, které lemují zájmové území ze všech stran. Obec leží v zaříznutých údolích Libverdského potoka a jeho postranních přítoků - např. údolí Hájeného potoka či Malé a Velké rybí vody. Nejvyšším bodem území je Smrk (1 124 m n. m.) nacházející se v jeho východní části, naopak nejníže položeným je místo, kde zájmové území opouští vodní tok Libverdský potok na severozápadě (378 m n. m.).

Díky návětrnosti Jizerských hor je oblast velmi bohatá na srážky (cca 800 - 1 700 mm/rok) a hustě protkána vodními toky různých řádů. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Nejvýznamnějším vodním tokem je Smědá odvodňující severní část pohoří a ústící do Lužické Nisy (významný přítok Odry, která ústí do Baltského moře), ta odvádí vodu ze západní a jihozápadní části Jizerských hor. 

Z geologického hlediska je centrální část území včetně intravilánu tvořená fylity a svory, východní zalesněná část ortorulami, granity a granodiority. Ostrůvkovitě se vyskytují i leptynity, amfibolity, zelená břidlice, migmatitické ruly a v okolí vodních toků kamenité až hlinito-kamenité sedimenty. Půdní pokryv tvoří především kyselé a dystrické kambizemě, ve vyšších polohách kryptopodzoly s podzoly a histozoly (rašelinové půdy).

Struktura půdního fondu

Využití pozemků v obci Lázně Libverda  (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 47.5 ha 3.6 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 17.0 ha 1.3 %
Sady 0.0 ha 0.0 %
Trvalé travní porosty 194.7 ha 14.7 %
Lesní půda 1008.1 ha 76 %
Vodní plochy 6.2 ha 0.5 %
Zastavěné plochy 8.0 ha 0.6 %
Ostatní plochy 44.8 ha 3.4 %
Celková výměra k. ú. 1326.3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé (MT7) a mírně chladných (CH6, CH7) podoblastí.

Charakteristika podoblastí MT7, CH6 a CH7

Charakteristika MT7 CH6 CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50