Charakteristika zájmového území

Obec Lechotice se nachází ve Zlínském kraji ve vzdálenosti asi 12 km od krajského města Zlín. Obec Lechotice spadá pod obec s rozšířenou působností Holešov, která je vzdálena 11 km severním směrem. Území obce se skládá z 1 katastrálního území. Celková rozloha katastrálního území činí 493 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činí 426, z toho 209 mužů a 217 žen.

Území obce tvoří z 5 % lesy (25 ha) a to lesy hospodářské, 4 % tvoří trvalé travní porosty (18 ha), 81 % orná půda (399 ha) a 1,6 % tvoří zastavěné plochy (8 ha). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na rozloze katastrálního území 87 % (428 ha). Více než 50 % půdy patří do 1. nebo 2. třídy ochrany půdy (převažuje hnědozem a v okolí toků fluvizem glejová).

Nadmořská výška obce kolísá okolo hodnoty 235 m. Největší vrchol na území obce měří 237 m n. m.). Dalším výrazným vrcholem je Hrádek (282 m n. m.) situovaný východně od Lechotic.

Z geologického hlediska je území tvořené především kvartérními horninami (hlíny, spraše, jíly, štěrky) a v jižní části terciérními horninami alpinsky zvrásněnými.

Geomorfologicky obec spadá do provincie Západní Karpaty. Oblast Obce Lechovice spadá do geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Ta náleží ke geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Její rozloha je 1399 km² a střední výška - 338,7 m. V reliéfu se odráží vliv mladé tektoniky a také vliv různé odolnosti pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci; v jílovcích vznikly naopak deprese. Náleží k ní podcelek Fryštácká brázda, která je protáhlou sníženinou, jež začíná u Holešova a táhne se jihovýchodním směrem až k údolí řeky Dřevnice (má střední výšku 299 m n. m.) a dále Zlínská vrchovina. Při jejím západním okraji se nalézají neogenní sedimenty. Pro Zlínskou vrchovinu je typická častá výšková a sklonová asymetrie údolních svahů. Oba podcelky se nachází na území obce Lechotice.

Na území k.ú. Lechotice se nachází ložisko cihlářské suroviny, na které se vztahuje územní ochrana vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů.

Na území obce Lechotice se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Severním okrajem území obce prochází regionální biokoridor s biocentrem a na jihozápadě území se nachází lokální biocentrum.

Obec Lechotice spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem 650 mm.

V obci se nachází základní občanská vybavenost v podobě obchodu a základních služeb. Nalezneme zde mateřskou školu a knihovnu. K lékaři občané Lechotic dojíždí do některé ze sousedních obcí. Nejbližší pošta se nachází v Míškovicích a Mysločovicích. Obec disponuje vodovodem, plynofikací i kanalizací.

Na území obce je provozováno několik místních spolků, např. Sdružení dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení a Občanské sdružení Lechotice.NET.

Z hlediska dopravy obcí prochází silniční komunikace 43827 napojující se v obou směrech na komunikaci 438. Železnice obcí neprochází. Jižním okrajem obce prochází trasa cykloztezky z Fryštáku do Záhlinic o celkové délce 25 km.