Hydrologické údaje

Obec Lechotice leží na levém břehu toku Žeranovka. Celková délka Žeranovky je 5,9 km. Říčka teče od svého pramene jihozápadním směrem a nedaleko za obcí Lechotice se vlévá do toku Racková.   

Racková je vodní tok ve správě Lesů České republiky. Celková délka páteřního toku je 13,7 km, povodí je tvořeno plochou 49,27 km2. Vodní tok protéká oblastí s nadmořskou výškou méně než 200 m. Problémem povodí Rackové je především fakt, že podstatná část povodí je zemědělsky obhospodařovaná (často nevhodnými plodinami) a kvůli tomu při intenzivnějších deštích dochází mj. k půdní erozi. Povodí toku Racková má protáhlý tvar.

Vodní tok Židelná protékající obcí Lechotice rozděluje obec na dvě části. Židelná pramení v Hostýnsko-vsetínských vrších v nadmořské výšce cca 500 m. Do obce Lechotice vtéká od východu, dále potok teče jihozápadním směrem a za obcí Lechotice se vlévá do Žeranovky. Celková délka Židelné je cca 12 km.

Lechotický rybník se nachází cca 300 m jihovýchodně od obce Lechotice. Na jeho břehu se nachází několik chat. Rybník lze označit za určité rozhraní mezi Hanou nacházející se severně od něj a Mladcovskými kopci zvedajícími se na jih od jižního břehu. 

 

Hlásné profily

Vzhledem k faktu, že územím obce protékají především menší vodní toky, nenachází se v obci ani výše na toku žádný hlásný profil kategorie A nebo kategorie B, který by umožňoval sledování vodního stavu a následnou predikci povodňového nebezpečí. Pro potřeby obce byl vybudován lokální hlásný profil kategorie C. »

Tab. 1   Stupně povodňové aktivity na hlásném profilu kategorie C - Lechotice (Racková)

SPA
Vodní stav [cm]
Bdělost 25
Pohotovost 50
Ohrožení 70
Hlásné profily směrodatné pro území obce Lechotice 

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.