Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Mlékojedy je při povodni ohrožováno zhruba 80 objektů, ležících v záplavovém území Labe, které trvale obývá zhruba 205 obyvatel, z nichž 16 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Mlékojedy - agregované

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik byly vytvořeny mapy povodňových rizik. Více na http://hydro.chmi.cz/cds/

Mapa povodňového rizika na území obce Mlékojedy

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází několik objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). »
Ohrožující objekty na území obce Mlékojedy
Kontaminovaná místa na území obce Mlékojedy

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Mlékojedy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Mlékojedy u předsedy povodňové komise obce.

V obci Mlékojedy je zpracován povodňový plán vlastníka nemovitosti Chovaneček a.s. Tento PPVN je uložen spolu s povodňovým plánem obce v kanceláři starosty obce.