Charakteristika zájmového území

Obec Mlékojedy leží ve správním území SO ORP Litoměřice. Severně od katastru obce, za řekou Labe, se nachází území CHKO České středohoří. K 1. 1. 2018 bylo v obci evidováno 224 obyvatel. 

Využití pozemků v obci Mlékojedy

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 80,6 %
Orná půda 96,3 %
Zahrady a ovocné sady 1,5 %
Trvalé travní porosty 2,2 %
Lesní půda 0 %
Zastavěné plochy 1,9 %
Vodní plochy 8,1 %
Ostatní plochy 9,4 %
Celková výměra k. ú. 283,23 ha

 

Katastrální území obce Mlékojedy 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule a podsoustavy Středočeská tabule. Území obce Mlékojedy pak řadíme do celku Dolnooharská tabule, podcelku Terezínská kotlina, okrsek Lovosická kotlina - erozní kotlina při Labi, částečně podmíněná tektonicky, vyznačující se reliéfem středopleistocenních říčních teras, přesypů a navátých písků. 

Celé katastrální území obce se vyznačuje typickým rovinatým terénem říční nivy. Převažujícím půdním typem jsou velmi úrodné černozemě, a to zejména v jižní části katastru, dále na sever, v oblasti vodního toku jsou pak převažující modální fluvizemě. Skalnímu podloží dominují zejména druhohorní vápenité jílovce, slínovce a méně pak jílovité vápence.  

Dle Quittovy stupnice patří Mlékojedy do klimatické oblasti označované T2, tedy teplé. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 10 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 500-550 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě 40 %, na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě 15 %. Bližší charakteristiky této klimatické oblasti přináší následující tabulka.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50