Charakteristika zájmového území

Obec Mlékojedy leží ve správním území SO ORP Litoměřice. Severně od katastru obce, za řekou Labe, se nachází území CHKO České středohoří. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 231 obyvatel.

Katastrální území obce Mlékojedy 

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule a podsoustavy Středočeská tabule. Území obce Mlékojedy pak řadíme do celku Dolnooharská tabule, podcelku Terezínská kotlina, okrsku Lovosická kotlina - erozní kotlina při Labi, částečně podmíněná tektonicky, vyznačující se reliéfem středopleistocenních říčních teras, přesypů a navátých písků. 

Celé katastrální území obce se vyznačuje typickým rovinatým terénem říční nivy. Převažujícím půdním typem jsou velmi úrodné černozemě, a to zejména v jižní části katastru, dále na sever, v oblasti vodního toku jsou pak převažující modální fluvizemě. Skalnímu podloží dominují zejména druhohorní vápenité jílovce, slínovce a méně pak jílovité vápence.

Struktura půdního fondu

Celková výměra katastrálního území obce Mlékojedy činí 283,3 ha, přičemž nejvíce dominuje orná půda (74,3 %), za ní následují ostatní plochy (9,3 %) a vodní plochy (8,1 %). V menší míře jsou potom zastoupeny sady (3,7 %), zastavěné plochy (1,8 %), trvalé travní porosty (1,6 %) a zahrady (1,3 %).

Využití pozemků v obci Mlékojedy (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 210.4 ha 74.3 %
Chmelnice 0.0 ha 0.0 %
Vinice 0.0 ha 0.0 %
Zahrady 3.7 ha 1.3 %
Sady 10.4 ha 3.7 %
Trvalé travní porosty 4.6 ha 1.6 %
Lesní půda 0.0 ha 0.0 %
Vodní plochy 23.0 ha 8.1 %
Zastavěné plochy 5.0 ha 1.8 %
Ostatní plochy 26.3 ha 9.3 %
Celková výměra k.ú. 283.3 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Mlékojedy je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 400 - 500 mm.

Dle Quittovy stupnice patří Mlékojedy do klimatické oblasti označované T2, tedy teplé. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 10 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 500-550 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě 40 %, na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě 15 %. Bližší charakteristiky této klimatické oblasti přináší následující tabulka.

Charakteristika teplé podoblasti T2

Charakteristika
T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50