Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Labe

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1386 m n. m. Od pramene se ubírá převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Dále se Labe ubírá na jih až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Odtud teče řeka Labe převážně na severozápad s několika významnými úseky, v kterých míří na sever. Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu vody Labe ubírají převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburkem, kde se řeka vlévá do Severního moře. Celková plocha povodí je 144 055 km2. Délka toku činí zhruba 1154 km.


Labe a jeho hlavní přítoky v ČR

Hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Mělník, Labe 836.65 252 1080 -- 2060 2520 -- 3640 4150
Ústí nad Labem, Labe  765.96 293 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290

 Ohře

Řeka Ohře je dlouhá 316 km, její povodí má rozlohu 5614 km2 (z toho 4601,05 km2 v České republice). Pramení v Bavorsku v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weißenstadt (asi 35 km od Chebu). Až do Kadaně protéká kopcovitou krajinou, po průtoku Nechranickou přehradou vytváří četné meandry. Dolní tok svými 100 km míjí po levé straně vzdálené České středohoří a protéká otevřenou krajinou, jedním z nejúrodnějších území Čech - od Žatce přes Louny až do Litoměřic. Toto území bylo od nepaměti sužováno povodněmi a i v současné době jsou zde úseky toku, jejichž kapacita nestačí ani na jednoletou povodeň. Jedná se však o původní zachovalé a ekologicky vysoce hodnotné lužní lesy a břehové porosty.

Soutok Labe a Ohře před obcí Mlékojedy

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

HLÁSNÉ PROFILY LABE

V Ústí nad Labem u čerpací stanice Vaňov, cca 220 m nad mostem se na levém břehu nachází hlásný profil kat. A Ústí nad Labem (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po státní hranici.»
V Mělníku se pod starým silničním mostem na pravém břehu nachází hlásný profil kat. A Mělník (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře. »
V Litoměřicích se pod silničním mostem na pravém břehu nachází hlásný profil kat. B Litoměřice (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice. »
V Libotenicích pod č. p. 33 se na levém břehu nachází hlásný profil kat. C Libotenice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Libotenice, Mlékojedy, Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany. »
V Žalhosticích se pod mostem na slepém rameni Labe nachází hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany. »
Hlásný profil Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. »

HLÁSNÉ PROFILY OHŘE

Ve městě Louny u loutkového divadla se na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Louny (Ohře). Platnost hlásného profilu je mezi ř. km, 80,0 až 32,0. Platnost SPA není přímo pro zájmové území, ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Ohři. »

HLÁSNÉ PROFILY VLTAVA

Ve Vraňanech (ORP Mělník) se cca 300m pod jezem na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Vraňany  (Vltava). Platnost SPA: Vraňany - ústí Vltavy. Platnost SPA není přímo v zájmovém území, ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Vltavě. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Mlékojedy

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.