Výtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán SO ORP Kostelec nad Orlicí.

Osoba vykonávající povodňovou službu má k dispozici:

 

Informační tok vyplývající z dPP

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí od:

 • předpovědní povodňové služby ČHMÚ
 • povodňové komise Královéhradeckého kraje
 • povodňových komisí obcí ležících v SO ORP Kostelec nad Orlicí
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • KOPIS HZS Královéhradeckého kraje

 

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí:

 • povodňové komisi Královéhradeckého kraje
 • povodňovým komisím ORP ležících níže na vodních tocích
 • povodňovým komisím dotčených obcí ležících ve SO ORP Kostelec nad Orlicí
 • KOPIS HZS Královéhradeckého kraje

Kontakty na KOPIS, Povodí Labe a ČHMÚ

Subjekt Telefon  Mobil Fax  Email 
KOPIS KHK  950 530 100 725 080 510(11) --- libor.opletal@hkk.izscr.cz
Povodí Labe, státní podnik - VHD 495 088 720 (730) --- 495 088 733 vhd@pla.cz
ČHMÚ – RPP HK (provozní doba je od 5.30 do 17.30 h, při mimořádných hydrometeorologických situacích v regionu je provozní doba nepřetržitá) 495 705 050 --- 495 436 166 popelka@chmi.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP obcím v SO ORP Kostelec nad Orlicí

Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na sousední ORP

PK ORP Kostelec nad Orlicí informuje o vývoji povodňové situace povodňové orgány sousední ORP Hradec Králové.

Kontaktní osoby ORP Kostelec nad Orlicí, které komunikují s KOPIS HZS Královéhradeckého kraje, kterým má být předáváno Upozornění ČHMÚ a Výstraha ČHMÚ a na které se mohou zástupci krajské povodňové komise obracet s dotazy ohledně vývoje situace:

  Telefon Email
SO ORP Kostelec nad Orlicí    
František Kinský 494 337 267  fkinsky@muko.cz
Monika Sikorová 494 337 228 msikorova@muko.cz
Alena Lihaříková 494 337 237

aliharikova@muko.cz

vystrahy@kostelecno.cz

SO ORP Hradec Králové
   
MUDr. Fink Zdeněk 495 707 423 zdenek.fink@mmhk.cz
JUDr. Kříž Miloš
495 707 390 milos.kriz@mmhk.cz
Ing. Šedivá Iva 495 707 640 iva.sediva@mmhk.cz

 

Předávání informací před povodní, v době povodně a po povodni z ORP na krajské povodňové orgány (převzato z dPP KHK)

Při vzniku povodně informuje povodňový orgán obce s rozšířenou působností krajský povodňový orgán prostřednictvím telefonu 736 521 907 nebo prostřednictvím e-mailu povodnova_sluzba@kr-kralovehradecky.cz nebo faxem 495 817 426. Povodňová komise Královéhradeckého kraje je pravidelně informována od chvíle vyhlášení II. stupně povodňové aktivity. Předávány jsou zejména následující informace:

 • zasedání povodňové komise
 • údaje o vodních stavech na vodních tocích
 • údaje o aktuálním stavu v jednotlivých obcích ORP Kostelec nad Orlicí
 • vyhlášení II. SPA a III. SPA
 • havárie vodních děl nebo zařízení způsobujících povodňové nebezpečí
 • vznik mimořádných ledových jevů na vodních tocích způsobujících povodňové nebezpečí
 • vznik rozsáhlých povodňových škod nebo ztrát na životech v důsledku povodně
 • upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodňové situace a dosažení SPA
 • hlášení vyplývající z evidenčních listů jednotlivých hlásných profilů (informace o průtocích budou předávány při nefunkčnosti dálkového přenosu dat nebo při zjištění nesouladu na hlásném profilu) – informace je také předána RPP ČHMÚ Hradec Králové
Předání informací zajišťuje Monika Sikorová

Organizace dopravy

Kontakty na policii a správu a údržbu silnic pro organizaci uzavírek v případě povodně

Subjekt Kontaktní osoba Telefon
Městská policie Kostelec nad Orlicí Petr Černohorský 728 682 388
Městská policie Kostelec nad Orlicí Stálá služba 724 181 363
PČR – Kostelec nad Orlicí   974 536 711
PČR – Vysoké Mýto   974 580 741
PČR – Rychnov nad Kněžnou   974 536 651
PČR – Dobruška   974 536 701
PČR – Hradec Králové   974 526 549
PČR – Holice   974 566 751
SÚS Královéhradeckého kraje Ing. Jiří Brandejs 495 540 211
SÚS – cestmistrovství Dobruška Vlastimil Špera 494 623 681
SÚS – cestmistrovství Rychnov nad Kněžnou Jakub Čermák 494 339 073
SÚS – cestmistrovství Holice Libor Zeman 466 682 199
SÚS – cestmistrovství Běstovice Tomáš Lustyk 465 471 634