Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území SO ORP Vizovice se nachází v oblasti povodí Moravy. Největším tokem, který územím protéká je Dřevnice, v západní části území. Dalšími toky je Lutoninka, protékající celým územím, Trnávka, Bratřejovka a Všeminka. Na území SO ORP Vizovice se nachází také VD Slušovice.

Základní hydrologické údaje Dřevnice a Lutoninky

ProfilN-leté průtoky [m3/s]
Q1Q5Q10Q20Q50Q100
hlásný profil kategorie A VD Slušovice, Dřevnice 4,8 12,1 19 - 49,9 72,5
hlásný profil kategorie B Vizovice, Lutoninka 6,2 19,7 28,9 - 58,8 76,3
hlásný profil kategorie B Kašava, Dřevnice 5,6 19,8 28,9 - 58,1 74,5
Lutonínka v ř. km 2,669, vodočet 14 36 50 68,8 99 127
Grafy průběhu povodní z let 2010, 2011 a 2014 jsou dostupné v kapitole Přirozená povodeň v části Historické povodně.

Řeka Dřevnice je levostranným přítokem řeky Moravy ve Zlínském kraji. Pramení zhruba 3 km severně od obce Držková na jihu Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 551 m n.m. Řeka protéká Slušovicemi, Zlínem. V těchto městech způsobovala řeka časté záplavy, proto se přistoupilo k úpravě jejího koryta. Na jejím toku byl vybudován jez s rybím přechodem a hráze na obou březích. Posledním velkým městem jsou Otrokovice, u kterých se vlévá řeka do Moravy v nadmořské výšce 182 m n.m. Délka toku je 42,3 km, plocha povodí 434,6 kma průměrný průtok 3,15 m3/s. Průměrný sklon toku je 9 ‰.

Uspořádání říční sítě je pérovité, charakteristické tím, že přítoky protékají v podstatě paralelními údolími, orientovanými kolmo na hlavní svodný tok Dřevnice. Vodní režim Dřevnice má v regionu Slušovicka horský až bystřinný charakter. Vysoké vodní stavy se vyskytují zejména na jaře při tání sněhové pokrývky s výskytem ledových jevů v nižších částech toku a v létě po prudkých přívalových deštích. Rychlost postupu čela povodňové vlny je přibližně 4 - 7 m/sec.

Na toku, severně nad katastrálním územím Slušovic, v 29,2 říčním km byla vybudována vodárenská nádrž Slušovice, která je zdrojem surové vody pro přípravu pitné vody pro skupinový vodovod Zlín.

Přítoky:

 • levé: Trnávka, Všeminka, Lutoninka
 • pravé: Fryšácký potok, Racková, Ostratky, Salajka

Tok Lutoninka je levostranný přítok řeky Dřevnice. Pramení ve svazích pod kopcem Vartovna u obce Jasenná v nadmořské výšce okolo 550 m n.m. V obci Lípa se tok vlévá do Dřevnice v nadmořské výšce 250 m n.m. Plocha povodí je 30,48 km2. Vodní režim Lutoninky má horský charakter. V obci Zádveřice-Raková, tedy kolem 2 ř. km, má stabilizované koryto, ale nekapacitní na Q100. Vysoké vodní stavy se vyskytují zejména na jaře při jarním tání sněhu a v létě po prudkých deštích.

Přítoky:

 • levé: Bratřejovka
 • pravé: Chrastěšovský p., Čamínský p.

Všeminka pramení na svazích Kopřivné ve výšce 550 m n.m. a ústí zleva do Dřevnice ve Slušovicích ve výšce 270 m n.m. Říčka má bystřinný charakter. Trasa vodního toku Všeminka (potok a říčka) je neusměrněná, s nesčetnými ostrými zákrutami a meandry. Dlouhotrvající nebo přívalové deště a bouřky způsobují ve vodním toku značné škody strháváním a vymíláním břehů, přilehlých svahů, a to říčních i silničních, břehové nátrže a dochází k naplavování štěrku a půdních svršků vlivem vodní eroze i vlivem jílovitého kluzkého podloží na přilehlé pozemky. Svahové sesuvy po povodních zde nejsou výjimkou. Okolo vodního toku působí zaplavování pozemků, garáží a sklepů rodinných domků obyvatel obce, ničí drobné chovy domácího zvířectva, způsobuje sesuvy půdy a ničí životní prostředí. Pod  Všeminou  pokračuje  říčka  Všeminka  dále  k jihozápadu přes Neubuz ke Slušovicím, kde ústí do Dřevnice. Délka toku je 9,3 km, plocha povodí 21,64 km2 a průměrný průtok 0,2 m3/s. Průměrný sklon toku je 27 ‰

Přítoky:

 • levé: potok Všeminka

Říčka Trnávka je levobřežním přítokem řeky Dřevnice. Jedná se o neupravený vodní tok celkové délky cca 10,4 km, který protéká dlouhým, úzkým a téměř přímým údolím souběžně s komunikací III/4893 a III/4894. Zástavba obce Trnava se rozprostírá na obou březích Trnávky cca od km 2,5 až po km 7,5. Trnávka pramení v Hostýnských vrších ve výšce 598 m n.m. a ústí zleva do Dřevnice u Slušovic ve výšce 270 m n.m. Plocha povodí je 21 km2. Průměrný sklon toku je 28 ‰.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

 

Pro varování a včasnou ochranu na území SO ORP slouží následující hlásné profily:

Na území města Slušovice (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. A VD Slušovice, Dřevnice. Tento hlásný profil je umístěn 100 m pod hrází VD. Je umístěn na pravém břehu na 29,2 říčním kilometru Dřevnice.Platnost SPA pro úsek toku je po Slušovice město. Tento hlásný profil je ve správě Povodí Moravy, s.p.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A VD Slušovice, Dřevnice  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 55
Pohotovost 90
Ohrožení 120
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Vizovice (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. B Vizovice, Lutoninka. Hlásný profil je umístěn u továrny Jelínek na pravém břehu (ř. km 5,7).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Vizovice, Lutoninka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 140
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Kašava (SO ORP Zlín) - hlásný profil kat. B Kašava, Dřevnice. Hlásný profil je umístěn na ř. km 32,5.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B  Kašava, Dřevnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 130
Ohrožení 170
Extrémní povodeň 229
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Slušovice (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Slušovice, Dřevnice. Hlásný profil je umístěn na mostu přes Dřevnici v centru města vedle kruhového objezdu.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Slušovice, Dřevnice »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 110
Pohotovost 140
Ohrožení 170
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Slušovice (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Slušovice, Všeminka. Hlásný profil je umístěn na mostu přes Všeminku na ulici Školní.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Slušovice, Všeminka »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 110
Ohrožení 140
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Trnava (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Trnava-C3, Trnávka . Hlásný profil je umístěn na mostku u č.p. 37.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Trnava-C3, Trnávka  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70
Pohotovost 90
Ohrožení 110
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Trnava (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Trnava-C4, Trnávka . Hlásný profil je umístěn na mostu při soutoku Trnávky a Kopné.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Trnava-C4, Trnávka  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 60
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Trnava (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Všemina-C5, Všeminka . Hlásný profil je umístěn na zídce oplocení za soutokem zdrojů z hřebene Kopřivné.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Všemina-C5, Všeminka  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 80
Pohotovost 100
Ohrožení 130
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území města Trnava (SO ORP Vizovice) - hlásný profil kat. C Všemina-C6, Všeminka . Hlásný profil je umístěn na mostu u č.p.172.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Všemina-C6, Všeminka  »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 75
Ohrožení 100
 • aktuální vodní stav: odkaz
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Lhotsko (SO ORP Vizovice) - hlásný profil na Lhotském potoce. Hlásný profil je umístěn na budově OÚ Lhotsko (č.p. 57).

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil na Lhotském potoce

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 64
Pohotovost 80
Ohrožení 100
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Jasenná (SO ORP Vizovice) - hlásný profil na Jasénce. Nachází se na betonové lávce u Pálenice u č.p. 333.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil na Jasénce

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 55 od spodní hrany lávky
Pohotovost 35 od spodní hrany lávky
Ohrožení 15 od spodní hrany lávky
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz
Na území obce Jasenná (SO ORP Vizovice) - hlásný profil na Lutonince. Nachází se na konstrukci mostu u vjezdu do domu č.p. 75.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil na Lutonince

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 70 od spodní hrany konstrukce mostu
Pohotovost 50 od spodní hrany konstrukce mostu
Ohrožení 30 od spodní hrany konstrukce mostu
 • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily na území SO ORP Vizovice. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.