Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území obce Ostřetín je povodní ohroženo 109 budov, které trvale obývá zhruba 261 obyvatel, z toho 24 obyvatel řadíme do rizikové skupiny (obyvatelé starší 70 let, invalidé). »

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nachází čistírna odpadních vod, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Seznam ohrožujících objektů v obci Ostřetín

Objekt Firma Adresa Telefon
ČOV Ostřetín 92, 534 01 Holice - 466 686 178

Ohrožené » a ohrožující objekty (agregované) na území obce. Data jsou- stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ostřetín.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Ostřetín u předsedy povodňové komise obce.