Hydrologické údaje

Základní hydrologické údaje

Vodní toky na území města Raspenava

Nejvýznamnějším vodním tokem na území města Raspenava je Smědá, která odvodňuje plochu o rozloze 251,33 km2. Do jejího povodí spadá severní část Jizerských hor a téměř celý Frýdlantský výběžek. Délka toku činí zhruba 47,77 km. Pramení jako Bílá Smědá v rašeliništích mezi Smědavskou horou (1084 m n. m.) a Jizerou (1122 m n. m.) v Jizerských horách v nadmořské výšce 894,4 m n. m. odtud pak směřuje zhruba k severozápadu a od města Frýdlant k severu až k hranicím. Kromě Frýdlantu protéká ještě městy Hejnice a Raspenava a dále ještě např. obcemi Bílý Potok, Višňová či Černousy.  Do Lužické Nisy se vlévá cca 5 km za hranicemi v nadmořské výšce 185 m n. m. Prvních 20 km délky má koryto Smědé vysoký sklon typický pro toky proudící v horských oblastech, přibližně u měst Hejnice a Raspenava se sklon rychle snižuje a získává podobu typickou pro toky rovinné. Mezi nejvýznamnější přítoky patří toky Řasnice, Lomnice a Bulovský p. V povodí se nachází 157 vodních ploch s celkovou rozlohou 48,05 ha. Největší z nich jsou dubový rybník (8,48 ha) a Šolcův rybník (5,73 ha) (převzato z: www.dibavod.cz)

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Smědá

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Bílý Potok (Smědá) 40,0 0,94 20,8 54,4 74,0 132,0 162,0
Hlásný profil kat. A Frýdlant (Smědá) 24,7 3,18 48,5 124,0 167,0 292,0 357,0
Hlásný profil kat. A Předlánce (Smědá) 10,6 4,27 65,7 168,0 227,0 398,0 488,0

 

Hlásné profily

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Raspenava může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Smědá, Holubí potok a Sloupský potok (Štolpich). Pro varování a včasnou ochranu města slouží hlásný profil kat. A Bílý Potok (Smědá) » ve správě ČHMÚ, který se nachází na pravém břehu Smědé u silničního mostku v centrální části obce Bílý Potok (poblíž č.p. 157) a hlásný profil kat. C Raspenava (Smědá) » ve správě města Raspenava umístěný před č.p. 23 u vtoku potůčku z luk do řeky Smědé ve městě Raspenava. Tyto dva hlásné profily slouží k vyhlašování SPA. Pro území města jsou relevantní ještě další, které slouží jako informativní, je to hlásný profil kat. C Hejnice 2 (Smědá) » ve správě města Raspenava umístěný na pravém břehu mostní konstrukce u č.p. 40, hlásný profil kat. C Hejnice Ferdinandov (Bílý Štolpich) » ve správě města Hejnice umístěný na mostní konstrukci v městské části Ferdinandov u č.p. 63, hlásný profil kat. C Lázně Libverda (Libverdský potok) » ve správě obce Lázně Libverda na zatrubnění Libverdského potoka naproti obecnímu úřadu.
Hlásné profily směrodatné pro území města Raspenava

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.