Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 393, z toho trvale bydlících je 337, 13 krátkodobě pobývajících a 43 osob patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě záplavového území.
Ohrožené objekty na území města Rousínov - agregované

Ohrožené objekty na území města Rousínov s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožené objekty na území města Rousínov s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území v katastru města se nachází tři ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o firmu Industry Park Rousínov, European Data Project s.r.o. a Čistírnu odpadních vod. ČOV se nachází na pravém břehu řeky Rakovec. Na území města se nachází také 3 kontaminovaná místa. »
Ohrožující objekty na území města Rousínov
Kontaminovaná místa na území města Rousínov

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Rousínov.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě v Rousínově u předsedy povodňové komise města.