Charakteristika zájmového území

Město Rousínov se nachází v Jihomoravském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov. K 1. 1. 2022 bylo ve městě evidováno 5 648 obyvatel. Velikost města je 2 304,9 ha.

Město Rousínov leží v údolí na pravém břehu Rakovce. Územím města prochází dálnice D1 v úseku mezi Brnem a Vyškovem. Městem dále prochází železniční trať z Brna do Přerova. Nadmořská výška je 241 m. Rousínov se stal přirozeným centrem okolních obcí. Jeho místními částmi jsou Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Slavíkovice, Rousínovec a Vítovice.

Katastrální území města Rousínov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky lze zájmové území rozdělit do dvou částí. Většina území se řadí do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, celku Drahanská vrchovina a podcelku Konická vrchovina. Zbytek území náleží do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku Rousínovské brány. Na území se nejvíce vyskytuje spraš a sprašová hlína, vápnitý jíl a smíšený sediment.

Město Rousínov se nachází ve svahových nestabilitách (sesuvech), kdy by při extrémních deštích mohlo dojít i k bahnotokům na území Slavíkovic a Kroužku.


Struktura půdního fondu

V katastrálním území jednoznačně dominuje černozem modální. Na zbylém území se nachází pelozem melanická slabě oglejená, fluvizem karbonátová a černice fluvická.

Celková rozloha řešeného území činí 2 304,9 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (1666,9 ha).

Využití pozemků ve městě Rousínov (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1666,9 ha 72,3 %
Vinice 0,2 ha 0,0 %
Zahrady 118,0 ha 5,1 %
Sady 7,0 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 32,5 ha 1,4 %
Lesní půda 117,9 ha 5,1 %
Vodní plochy 20,5 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 80,3 ha 3,5 %
Ostatní plochy 261,6 ha 11,4 %
Celková výměra k.ú. 2 304,9 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá město do teplé podoblasti T2, pouze severní část severní okraj katastru spadá do mírně teplé oblasti MT11.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2 a MT11

Charakteristika MT11 T2
Počet letních dnů 40 - 50 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 160 - 170
Počet mrazových dnů 110 - 130 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50