Charakteristika zájmového území

Město Spálené Poříčí se nachází asi 25 km jihovýchodně od Plzně. Přísluší pod SO ORP Blovice. Město Spálené Poříčí má 10 částí: Číčov, Hořehledy, Hořice, Lipnice, Lučiště, Struhaře, Těnovice, Vlkov, Záluží a Spálené Poříčí. Historie města spadá až do 13. století. Samotný status města získalo v roce 1996. Mezi významné pamětihodnosti ve městě patří například zámek Spálené Poříčí, kostel sv. Mikuláše na náměstí nebo židovský hřbitov. K 1. 1. 2021 zde žilo 2 873 obyvatel. Rozloha města činí 5 782,3 ha. Na jihovýchod katastru města zasahuje CHKO Brdy. Najdeme zde také přírodní rezervaci Kokšín, kde jsou důvodem ochrany zbytky přirozených lesních ekosystému, zejména květnaté bučiny a jedlobučiny. Součástí je i geologický fenomén dokladu prekambrických forem života a staré hornické dobývky.

Území města Spálené Poříčí

 

Struktura půdního fondu

Z celkové výměry 5 782,3 ha největší plochy zaujímá orná půda s 41,2 %. Lesy jsou převážně smrkové a borové a tvoří 29 % katastru. Trvalé travní porosty zaujímají 16,4 % území a vodní plochy 1,1 % území.

Využití pozemků ve městě Spálené Poříčí (dle ČSÚ k 1. 1. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 2 312,9 ha 40 %
Zahrady 102,5 ha 1,8 %
Sady 121,7 ha 2,1 %
Trvalé travní porosty 991,8 ha 17,2 %
Lesní půda 1 685,1 ha 29,1 %
Vodní plochy 64,3 ha 1,1 %
Zastavěné plochy 71,7 ha 1,2 %
Ostatní plochy 432,3 ha 7,5 %
Celková výměra k. ú. 5 782,3 ha 100,0 %

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska spadá území města Spálené Poříčí do celku Švihovská vrchovina, podcelku Radyňská pahorkatina. Západ katastru leží v okrsku Blovická pahorkatina. Tato členitá pahorkatina je tvořena proterozoickými filitickými břidlicemi a drobami s drobnými vložkami siliciřů. Převládají zde široká, převážně subsekventní údolí potoků, příčnými údolími protékají Bradava a Úslava. Východ katastru leží v okrsku Bukovohorská vrchovina, která je charakteristická rozevřenými příčnými údolími na zlomových liniích. Tato vrchovina je také charakteristická rozsáhlými plochými hřbety a klenbovitými elevacemi se zbytky holoroviny. Převažují droby, fylity, spility, permokarbonské a třetihorní usazeniny.

Digitální model reliéfu města Spálené Poříčí se znázorněním vodních toků

Průměrná výška území činí 417 m n. m. Terén se snižuje od východu na západ a je rozřezán místními vodními toky. Na východě pod vrcholem Stará hora (665 m n. m.) pramení vodní tok Bojovka. Protéká místní části Číčov a vlévá se do Bradavy u vodní nádrže Hvížďalka. Samotný intravilán města leží v údolí vodního toku Bradavy, který pokračuje severozápadním směrem. Mezi další významnou vyvýšeninu terénu patří jihovýchod území v oblasti hradiště Kokšín se stejnojmenným vrcholem s 684 m n. m. Nejvyššího převýšení v katastru města Spálené Poříčí dosahuje údolí horního toku Bradavy východně od Hořehled. 

 

Sklonitostní poměry na území města Spálené Poříčí

 

Klimatické charakteristiky 

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) území města Spálené Poříčí spadá do klimatických oblastí MT3 a MT5.

Na území města Spálené Poříčí je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí

Charakteristika MT3 MT5
Počet letních dnů 20 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 160 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60