Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území obce spadá do černomořského úmoří, povodí řeky Moravy. Intravilánem obce protékají 2 toky, a to Klapovský potok, který je levostranným přítokem Jihlavy a potok Březinka, který se levostranně vlévá do Klapovského potoka na hranici intravilánu obce.

Oba toky pramení severně od obce Trnava. Toky jsou spravovány Oblastní správou toků Lesů ČR.

Klapovský potok i Březinka probíhají intravilánem obce převážně v upravených korytech.

V tabulce níže  jsou uvedena hydrologická data Klapovského potoka v profilu pod obcí a v tab. 2 hydrologická data toku Březinka pod Velkým Borem, zjištěné ČHMÚ, pobočka Brno.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků Klapovský potok a Březinka

Vodní tokN-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Klapovský potok 3,2 5,1 8,5 11,5 15,5 21,5 33,0
Březinka 1,9 3,2 5,7 8,0 11,0 16,0 20,5

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Trnava může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Klapovský potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: hlásný profil kat. C Trnava, Klapovský potok, který se nachází na mostní konstrukci v místě vybřežení potoka na začátku obce.  Na území obce Trnava se nenachází měrný profil kategorie A ani B. 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Trnava, Klapovský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 80
Ohrožení 100
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 


Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.