Charakteristika zájmového území

Obec Valtrovice se nachází nedaleko česko-rakouských hranic asi 17 km jihovýchodně od města Znojma. Leží v bývalém okrese Znojmo, v Jihomoravském kraji. Polohou 195 m n. m je částí Jižní Moravy, kde jsou velmi dobré podmínky pro pěstování zeleniny a vinné révy. Jižní stranou obce protéká řeka Dyje, která se svými pěknými meandry je vhodná ke koupání a rybaření.

Založení obce se datuje rokem 1243, kdy český král Václav I. daroval ves Valtrovice klášteru sv. Michala ve Znojmě. V současné době zde žije 410 trvale žijících občanů (k 31.12.2013). Rozloha obce je 774 ha, z toho zemědělská půda je 580 ha, lesní půda 102 ha, vodní plochy zabírají 9 ha a zastavěná plocha činí 8 ha.

Na území obce se vyskytují říční a nivní sedimenty-hlína, písek, štěrk. Z hlediska půd se v okolí Dyje nachází fluvizemě, na okolních polích a v obci pak černozemě. Obec spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Dyje s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je zde tedy rovinatý, na severu se mírně zvedá do pahorkatiny. 

Krajina kolem řeky je komplexem zachovalých lužních lesů a jiných mokřadních stanovišť. Nachází se zde také dvě evropsky významné lokality a to Valtrovický luh a Meandry Dyje.

Dle Quitta leží Valtrovice v klimatické oblasti T4, která se vyznačuje velmi dlouhým, teplým a suchým létem s průměrným počtem, s mírnou, teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je zde kolem 9-10 °C Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300-350 mm ve vegetačním období  a 200-300 mm v zimním období.

Územím obce protéká řeka Dyje, která teče na pomezí Rakouska (Dolní Rakousy) a Česka (Jihomoravský kraj), převážně po českém území. Délka toku činí 235,4 km a plocha povodí je13 419 km². Je nejdelším přítokem Moravy. V LG Hevlín má Dyje průměrný roční průtok 11,7 m3.s-1. Dalšími toky na území obce je kanál Krhovice-Hevlín.