Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Základní hydrologické údaje vodních toků na území obce

Profil VD Znojmo (Dyje)
Hydrologické pořadí 4-14-02-065
Plocha povodí [km2] 2499,15
Průměrná roční výška srážek [mm] 490
Průměrný roční průtok [m3/s] 10,3
N-leté průtoky [m3/s]
Q1  Q5 Q10 Q50 Q100
69 127 157 240 280

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Valtrovice se nenachází žádný hlásný profil. Nejbližší profil kat. A je VD Znojmo (Dyje). Leží na 132,70 ř. km, 200 m pod nádrží Znojmo na levém břehu. Stupně povodňové aktivity pro tento profil jsou platné na úseku Znojmo – Hevlín. Dalším profilem je profil kat. C Dyjákovice (Dyje) ležící na k.ú. Dyjákovic patřící obci Hevlín.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

Profil VD Znojmo, Dyje (č. 362)
Plocha povodí 2499,15 km2
Průměrný roční průtok [m3/s] 10,3
Průměrný roční stav [cm] 108
N-leté průtoky [m3/s]  
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
69 127 157 240 280

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil VD Znojmo, Dyje (kat. A, č. 362)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 195
Pohotovost 230
Ohrožení 290
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Tasovice, Dyje (kat. C)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 150
Pohotovost 200
Ohrožení 250
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil Dyjákovice, Dyje (kat. C)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 240
Pohotovost 380
Ohrožení 500
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.