Charakteristika zájmového území

Město Zdice se nachází ve Středočeském kraji, západně od hlavního města Prahy. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Beroun, které se nachází asi 15 km severovýchodním směrem od Zdic. Město se rozkládá na katastrální ploše 1381 ha, v nadmořské výšce 268 m n. m. Správní území města se skládá ze tří katastrálních území: Zdice, Černín u Zdic a Knížkovice. Počet obyvatel k 1.1.2017 je 4 132.

Co se týče využití půdy na území města Zdice, tak převažuje orná půda, v severní části území, kde se zvedá Křivoklátská vrchovina, potom lesní půda.

Využití pozemků na území města Zdice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 489 ha 35,4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 57 ha 4,1 %
Sady 22 ha 1,6 %
Trvalé travní porosty 121 ha 8,8 %
Lesní půda 420 ha 30,4 %
Vodní plochy 29 ha 2,1 %
Zastavěná plochy 51 ha 3,7 %
Ostatní plochy 193 ha 13,9 %
Celková výměra k.ú. 1381 ha 100,0 %

 

Katastrální území města Zdice

Správní území města Zdice náleží z geomorfologického hlediska do provincie Česká Vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Brdská oblast. Jihovýchodní část území spadá do celku Hořovická pahorkatina a jejich podcelků: Hořovická brázda a Karlštejnská vrchovina, resp. okrsku Zdická brázda. Severozápadní část území spadá do celku Křivoklátská vrchovina, podcelku Zbirožská vrchovina a okrsku Brdatky.

Hořovická brázda je litologicky a tektonicky podmíněná sníženina ve směru JZ – SV. Sníženina je tvořena z ordovických břidlic a pískovců. Údolím, s plochým dnem, protéká řeka Litavka, díky níž je dno údolí překryto nánosy fluviálních hlín a nízkých teras. K severozápadu se zvedá Zbirožská vrchovina, složená z proterozoických břidlic a drob s vložkami buližníků a se zvrásněnými ordovickými horninami. Brdatky tvoří výrazný strukturní hřbet, místy asymetrický s příkrými svahy, rozčleněný zářezy vodních toků.

Území leží v oblasti Barrandien, která je geologicky velmi významná. Jedná se o izolovaný pozůstatek starého horstva, jehož spodní vrstvy pocházejí z mladších starohor. Na nich jsou usazeny mladší vrstvy, které v některých místech vystupují na povrch. V území jsou zastoupeny především jílovité břidlice, pískovce a prachovce. V nivách vodních toků najdeme štěrkovité až písčité sedimenty.

V kotlině, ve které se Zdice nacházejí, protékají řeka Litavka od jihu, Červený a Stroupnický potok od jihozápadu.

Na svazích se vyvinuly kambizemě, kde převažuje kambizem modální a dystrická. V nivách vodních toků nalezneme fluvizemě nebo gleje.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé oblasti T2.

 

Charakteristika klimatické oblasti T2

Klimatická jednotka T2
Roční počet letních dní 50-60
Počet dní průměrnou teplotou 10 ° C a více 160-170
Počet mrazových dní 100–110
Počet ledových dní 30-40
Průměrná teplota v lednu (-2)–(-3) °C
Průměrná teplota v červenci 18–19 °C
Počet dní se srážkami 1 mm a více 90–100
Počet dní se sněhovou pokrývkou 40–50
Srážkový úhrn za vegetační období (duben až září) 350–400 mm
Srážkový úhrn za v zimním období (říjen až březen) 200–300mm