Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějšími toky v území jsou Litavka, Červený potok a Stroupínský potok.

Vodní toky na území města Zdice

Litavka pramení v Brdech na východním svahu vrcholu Malý Tok, v nadmořské výšce 765 m. Jako jediný vodní tok přetíná svým údolím pásmo Brd a teče k severu do Zdic, Králova Dvora a Berouna, kde ústí zprava do Berounky v 218 m n. m. Celková délka vodního toku je 54,6 km (v zájmovém území 1,95 km). Litavka a její přítoky, z nichž nejvýznamnější jsou Chumava a Červený potok odvodňuje území o rozloze 629,4 km2, v němž velkou část zaujímají táhlé svahy Brd, včetně níže ležících nezalesněných, zemědělsky využívaných svahů. Významné úseky řeky Litavky a jejích přítoků, odvodňujících podbrdská pole, byly v minulosti důsledně technicky upravovány.

Červený potok pramení v Brdech severovýchodně od vrcholu Tok v nadmořské výšce 775 m. Vodní tok teče severním směrem přes Hořovice až do Zdic, kde se vlévá zleva do Litavky v 247 m n. m. Celková délka toku je 29,5 km (v zájmovém území 2,6 km) a průměrný průtok u ústí 0,89 m3.s-1.

Stroupínský potok pramení v severní části Brd, na severním svahu vrcholu Hřebeny, v nadmořské výšce 573 m. Vodní tok teče severovýchodním směrem, přes obec Žebrák až do Zdic, kde se vlévá zleva do Červeného potoka v 264 m n. m.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Litavka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A Beroun, Litavka 1,10 2,54 28,5 100 142 263 327
Hlásný profil kat. A Čenkov, Litavka 28,80 0,911 10,3 31,8 45,5 89,2 114
Hlásný profil kat. B Příbram, Litavka 43,55 0,28 4,8 14,3 20,2 38,7 49,0

 zdroj:
EL č. 204 z webu ČHMÚ (ze dne: 21/11/2017)
EL č. 200 z webu ČHMÚ (ze dne: 21/11/2017)
EL č. 199 z webu ČHMÚ (ze dne: 21/11/2017)

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Červený potok

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Hořovice, Červený potok 12,1 0,373 6,1 19,0 28,0 55,0 71,0
Hlásný profil kat. B Komárov, Červený potok 17,5 0,390 5,7 18 25,9 51,4 66

zdroj:
EL č. 202 z webu ČHMÚ (ze dne: 21/11/2017)
EL č. 201 z webu ČHMÚ (ze dne: 21/11/2017)

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Zdice může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Litavka a Červený potok. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:
Hlásný profil kat. A Čenkov, Litavka ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Litavky, u vjezdu do továrny. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. A Čenkov, Litavka (provozovatel: ČHMÚ)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 75
Pohotovost 100
Ohrožení 150
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kat. B Hředle, Stroupínský potok ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu vodního toku, u statku nad obcí. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. B Hředle, Stroupínský potok (provozovatel: ČHMÚ)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 130
Pohotovost 160
Ohrožení 190
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kat. B Hořovice, Červený potok ve správě ČHMÚ se nachází na pravém břehu vodního toku, u tenisových kurtů. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. B Hořovice, Červený potok (provozovatel: ČHMÚ)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 65
Pohotovost 90
Ohrožení 140
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kat. C Zdice, Litavka ve správě města je umístěn na mostní konstrukci na silnici č. III/11545 směr Slavíky. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. C Zdice, Litavka (provozovatel: město Zdice)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  215
Pohotovost  245
Ohrožení  285
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásný profil kat. C Zdice, Červený potok ve správě města je umístěn na mostní konstrukci v ul. ČS. Armády. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kat. C Zdice, Červený potok (provozovatel: město Zdice)

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost  120
Pohotovost  150
Ohrožení  180
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 

Hlásné profily směrodatné pro území města Zdice

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.