Charakteristika zájmového území

Obec Zlobice se nachází ve Zlínském kraji ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 626 obyvatel. Součástí obce je místní část Bojanovice u Zlobic ležící v pahorkatinném terénu severně od Zlobic.

Území Zlobic odvodňuje několik menších vodních toků. Intravilánem obce protéká vodní tok Věžecký potok s několika pravostrannými přítoky a místní částí Bojanovice protéká Bojanovický potok. Většina zastavěného území leží v mírně ukloněném terénu Litenčické pahorkatiny a má charakter převážně rodinných domů se zahradami a statků. V obci se nacházejí dva větší zemědělské komplexy, ale průmyslové ani výrobní plochy zde nejsou.

Katastr obce spadá do zvláště chráněného území – evropsky významné lokality Troják v jihozápadní části území.

 

Katastrální území obce Zlobice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Co se týče geologických poměrů, převážná část území obce Zlobice leží na spraších a sprašových hlínách. V okolí Věžeckého a Bojanovického potoka se nachází nivní sediment a písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment. Z geomorfologického hlediska se obec nachází v systému Alpsko-himalájském, provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina. Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 250 m n. m. Nejvyšší body na katastru představují severní svahy vrchu Troják s nadmořskou výšku asi 380 m.


Struktura půdního fondu

Dominantním půdním typem na území obce Zlobice je luvická černozem, která pokrývá také celou místní část Bojanovice. Okolí Věžeckého potoka je tvořeno glejovou fluvizemí. Ve východní části obce se nachází také černická černozem a jih je tvořen modální hnědozemí.

Celková rozloha řešeného území činí 663,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území obce vyskytují. Největší zastoupení v zájmovém území má využití půdního fondu jako orná půda (499,5 ha). Mezi další nejvíce zastoupené druhy pozemku patří ostatní plochy, jež zabírají 8,3 % (54,8 ha), lesní půda, která tvoří 8,1 % (53,5 ha), a zahrady rozkládající se na ploše 2,8 % (18,4 ha). 

Využití pozemků v obci Zlobice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 499,5 ha 75,3 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 18,4 ha 2,8 %
Sady 10,2 ha 1,5 %
Trvalé travní porosty 3,6 ha 0,5 %
Lesní půda 53,5 ha 8,1 %
Vodní plochy 11,9 ha 1,8 %
Zastavěné plochy 11,7 ha 1,8 %
Ostatní plochy 54.8 ha 8.3 %
Celková výměra k.ú. 663,6 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce Zlobice do teplé oblasti T2. Lokalita se tak vyznačuje dlouhým, létem s 40-50 letními dny, krátkým přechodným obdobím s mírně teplou jarou a teplým podzimem a normálně dlouhou, mírně chladnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8-9 °C, průměrné roční srážkové úhrny dosahují 600-700 mm.

Charakteristika klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50