Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Zlobice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Zlobice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastr obce spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p. Nejvýznamnějším vodním tokem je Věžecký potok, který protéká centrální části katastru a současně i intravilánem. Teče východním směrem a v Kroměříži v části Miňůvky ústí zprava do Moravy. Délka Věžeckého potoka činí 11, 1 km, plocha povodí představuje 39, 8 km2. Do Věžeckého potoka se zprava vlévají menší bezejmenné vodní toky částečně protékající intravilánem Zlobic. V části Bojanovice území odvodňuje vodní tok Bojanovský (Bojanovický) potok protékající i zastavěnou části obce. Jeho délka představuje 2, 97 km


Významné vodní toky na území obce Zlobice 


Základní údaje o vodních dílech na území obce Zlobice

Přehled vodních děl na území obce Zlobice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Zlobice se na vodních tocích nenachází žádné významné vodní dílo, které by mohlo mít negativní vliv na průběh povodňové vlny. Na Věžeckém potoku byl vybudován zvodnělý poldr Zlobice a a na Bojanovickém potoku zvodnělý poldr Bojanovice. Tyto poldry slouží jako protipovodňová opatření.