Charakteristika zájmového území

Obec Bílý Potok leží ve východní části Frýdlantského výběžku v Libereckém okrese a stejnojmenném kraji přibližně 4 km od hranic s Polskem. Je typickou horskou vesnicí, která leží na území CHKO Jizerské hory v SO ORP Frýdlant, od kterého je vzdálená cca 12 km. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 682 obyvatel. Velikost k. ú. obce činí 1820,6 ha.


Katastrální území obce Bílý Potok

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, soustavy Krkonošsko-jesenické a podsoustavy Krkonošské. Velká část území spadá do celku Jizerské hory, podcelku Jizerská hornatina a okrsku Smědavská hornatina. Obec Bílý Potok však již řadíme do celku Frýdlantská pahorkatina.

Pro reliéf jsou charakteristické horské hřbety Jizerských hor, které lemují zájmové území ze severní a jižní strany. Obec Bílý Potok se nachází v nivě vodního toku Smědá, jejíž zaříznuté údolí je dalším charakteristickým rysem zdejšího reliéfu. Vyjma Smědé se na jeho podobě podílí i údolí Hájeného či Černého potoku. Nejvyšším bodem území je Klínový vrch (972 m n. m.) nacházející se v jeho severovýchodní části, naopak nejníže položeným je místo, kde zájmové území opouští vodní tok Smědá na severozápadě (400 m n. m.).

Díky návětrnosti Jizerských hor je oblast velmi bohatá na srážky (cca 800 - 1 700 mm/rok) a hustě protkána vodními toky různých řádů. Po hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Nejvýznamnějším vodním tokem je Smědá odvodňující severní část pohoří a ústící do Lužické Nisy (významný přítok Odry, která ústí do Baltského moře), ta odvádí vodu ze západní a jihozápadní části Jizerských hor. 

Struktura půdního fondu

Téměř celé území je tvořené středně zrnitými výrazně porfyrickými biotitickými granity lugické oblasti. Ostrůvkovitě, především v nejvyšších polohách lze dále narazit na organické sedimenty (rašeliny) a v okolí vodních toků na fluviální sedimenty (hlíny, jíly, písky a štěky), popř. sedimenty výplavových kuželů. Ojediněle lze narazit i na svahové kamenité až blokové sedimenty, na které jsou vázány občasné svahové pochody. Půdní pokryv tvoří především kyselé kambizemě a rezivé půdy s podzoly doplněné rašeliništními půdami.

Využití pozemků v obci Bílý Potok  (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 5,9 ha 0,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 34,0 ha 1,9 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 195,1 ha 10,7 %
Lesní půda 1510,0 ha 82,9 %
Vodní plochy 17,8 ha 1,0 %
Zastavěné plochy 11,0 ha 0,6 %
Ostatní plochy 46,8 ha 2,6 %
Celková výměra k. ú. 1820,6 ha 100,0 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do mírně teplé (MT7) a mírně chladných (CH6, CH7) podoblastí.

Charakteristika podoblastí MT7, CH6 a CH7

Charakteristika MT7 CH6 CH7
Počet letních dnů 30 - 40 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 120 - 150 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50