Charakteristika zájmového území

Obec Býšť patří do mikroregionu Holicko. Tyto obce jsou ve většině případů zemědělského charakteru, i když mnohde silně působí prvky průmyslu, lesního hospodářství či rozvoje cestovního ruchu. Všechny obce svazku mají dobře vybavené zázemí pro působení samosprávy a většinou se nacházejí na dobrých komunikačních spojích. Obce jsou a budou spojeny nejen zájmy hospodářskými, ale i vzájemnými kontakty a spoluprací v řešení samosprávných záležitostí, v informatice, v propagaci i dalších oblastech veřejného života.

Obec Býšť se nachází v Pardubickém kraji, na území okresu Pardubice a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holice. Obec se skládá ze čtyř místních částí Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště. Býšť leží cca 12 km severovýchodně od krajského města Pardubice a 10 km jihovýchodně od Hradce Králové. První písemné zmínky o obci pocházejí z období let 1360 – 1371. Dominantou obce je kostel sv. Jiří, pocházející z roku 1360. Nynější barokní podobu získal kostel v roce 1823.

K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1 549 obyvatel, z toho 787 můžu a 762 žen. Rozloha obce činí 3 409,4 ha, z toho cca 36,2 % tvoří zemědělská půda, 59,3 % lesní půda, 1,0 % zastavěné plochy, 0,7 % vodní plochy a 2,8 % ostatní plochy. Svou rozlohou katastrálního území je Býšť druhou největší obcí okresu, hned po městě Pardubice.

V obci se nachází významná křižovatka silnic Hradec Králové – Svitavy, Brno – Pardubice – Třebechovice pod Orebem.

Katastrální území obce Býšť

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Dle geomorfologického členění spadá zájmové území do provincie České vysočiny, subprovincie České tabule a oblasti Východolabské tabule a Orlické tabule. Přesněji obec Bělečko, Hoděšovice a severní část katastrálního území obce Býšť spadá do Choceňské tabule (JZ část Třebechovické tabule) a jižní (větší) polovina k. ú. Býšť a k. ú. Hrachoviště do Holické tabule (V část Pardubické kotliny). 

Choceňská tabule má ráz ploché pahorkatiny a je budována slínovci, jílovci a spongility s pleistocénními říčními štěrky a písky, eolitickými písky a sprašemi. Podobný ráz i geologické podloží má část Holické tabule zasahující do zájmového území. Průměrná nadmořská výška obce je 240 m n. m.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 3 409,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (2 022,0 ha). Zemědělská půda je tvořena ornou půdou (839,3 ha), trvalými travními porosty (348,4 ha), zahradami (42,9 ha) a ovocnými sady (2,8 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (95,7 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (33,5 ha). Vodní plochy se rozkládají pouze na 24,8 ha.

Využití pozemků v obci Býšť (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 839,3 ha 24,6 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 42,9 ha 1,3 %
Sady 2,8 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 348,4 ha 10,2 %
Lesní půda 2 022,0 ha 59,3 %
Vodní plochy 24,8 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 33,5 ha 1,0 %
Ostatní plochy 95,7 ha 2,8 %
Celková výměra k. ú. 3 409,4 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Na území obce Býšť je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá území obce do teplé oblasti T2.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50