Charakteristika zájmového území

Obec Býšť leží cca 12 km severovýchodně od krajského města Pardubice a 10 km jihovýchodně od Hradce Králové. Nachází se v Pardubickém kraji a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Holice. Obec se skládá ze čtyř místních částí, a to: Býšť, Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště. K 1. 1. 2023 je v obci evidováno 1 674 obyvatel. Výměra řešeného území obce je 3 409,4 ha. Obec patří do mikroregionu Holicko.

První písemné zmínky o obci pocházejí z období let 1360 - 1371. Dominantou obce je kostel sv. Jiří, pocházející z roku 1360. Nynější barokní podobu získal kostel v roce 1823.

V obci se nachází významná křižovatka komunikací Hradec Králové – Svitavy, Brno – Pardubice – Třebechovice pod Orebem.

Území obce Býšť

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Dle geomorfologického členění spadá území obce do provincie Česká vysočina, subprovincie České tabule a oblasti Východolabské tabule a Orlické tabule. Přesněji obec Bělečko, Hoděšovice a severní část katastrálního území obce Býšť spadá do Choceňské tabule (JZ část Třebechovické tabule) a jižní (větší) polovina k. ú. Býšť a k. ú. Hrachoviště do Holické tabule (V část Pardubické kotliny). 

Choceňská tabule má ráz ploché pahorkatiny a je budována slínovci, jílovci a spongility s pleistocénními říčními štěrky a písky, eolitickými písky a sprašemi. Podobný ráz i geologické podloží má část Holické tabule zasahující do zájmového území. Průměrná nadmořská výška obce je 240 m.

 

Struktura půdního fondu

V území obce Býšť jednoznačně dominuje půdní typ regozem a jeho variety. Podél vodních toků se nachází půdní typ glej. Místy na území najdeme i kambizem, luvizem a pararendzinu.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území obce je 3 409,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (2 019,8 ha). 

Využití pozemků v obci Býšť (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 816,7 ha 24,0 %
Zahrady 70,8 ha 2,1 %
Sady 0,6 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 345,5 ha 10,1 %
Lesní půda 2 019,8 ha 59,2 %
Vodní plochy 26,9 ha 0,7 %
Zastavěné plochy 34,4 ha 1,0 %
Ostatní plochy 94,6 ha 2,8 %
Celková výměra k. ú. 3 409,4 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Býšť se podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) pohybuje v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 601 - 650 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T2.

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Charakteristika vybrané klimatické oblasti T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50

Vymezení klimatických oblastí na území obce Býšť (dle Quitta, za období let 1961 - 2000)