Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Býšť

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Býšť a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území obce Býšť spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik.

Nejvýznamnějšími vodními toky území jsou Býšťský, Brodecký, Bělečský a Stříbrný potok.

Bělečský a Stříbrný potok odvodňují severní část území. Oba tyto potoky ústí do Orlice.

Jižní části území obce je odvodňováno Býšťským potokem. Ten se pod Býští spojuje s potokem Brodeckým, do něho pak ústí potok Chvojenecký.

Obecní částí Býšť protéká údolnicí s poměrně hustou zástavbou vodní tok Bělečský potok. Je na něm situován rybník s retenčním prostorem. V intravilánu obce je vodní tok upraven na Q50. Úprava na toto průtočné množství byla provedena se souhlasem vodohospodářského orgánu s ohledem k retenčnímu účinku vodní nádrže postavené nad Býští. Příčný profil koryta toku je tvaru lichoběžníku. Ke stabilizaci koryta byly použity kamenné stupně a skluzy. Býšťský potok je ve středu obce zatrubněný do betonových rámů 2,00 x 1,50 m a prostupem pod klenbovým mostem.

Brodecký potok svádí vodu z oblasti zvané Kindlovka a Humenice a částečně taky od Chvojence. Protéká v blízkosti okraje spodní části Býště směrem k nové zástavbě rodinných domků.

Vodní toky na území obce Býšť


Základní údaje o vodních dílech na území obce Býšť

Přehled vodních děl na území obce Býšť naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Býšť se nachází pět vodních děl, a některé z nich mohou negativně ovlivnit odtokové poměry.