Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Býšť 133, 533 22 Býšť 
Tel.: 466 989 234
E-mail: obec@byst.cz, epodatelna@bys­t.cz
Holubova 1, 534 14 Holice
Tel.: 466 741 211
E-mail: holice@mestoholice.cz

Odbor životního prostředí a stavební úřad
Ing. Vlastimil Zrůst - vedoucí odboru
Tel.: 466 741 260
E-mail: zrust@mestoholice.cz

Vodoprávní úřad
Božena Křemenáková
Tel.: 466 741 262
E-mail: kremenakova@mestoholice.cz
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Tel.: 466 026 111
E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Martin Vlasák - vedoucí odboru
Tel.: 466 026 350

E-mail: martin.vlasak@pardubickykraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Ing. Jana Hroudová - vedoucí oddělení
Tel.: 466 026 512
E-mail: jana.hroudova@pardubickykraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra