Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Obec Čelechovice se nachází v povodí Moravy. Řeka Morava pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava v nadmořské výšce 1380 m. Až po soutok s Desnou teče úzkým údolím, pak se rozevírá. U Olomoucu přibírá Moravskou Sázavu, dále přichází první meandrující úsek Litovelské Pomoraví. Dále protéká krajským městem Olomouc. Pod Olomoucí přijímá svůj největší levostranný přítok Bečvu, které odvádí vody z jižní části Moravskoslezských Beskyd. Pokračuje na jih, protéká moravským Slováckem a následuje druhý meandrující úsek mezi Bzencem-Přívozem a Rohatcem (Moravská Sahara). U Rohatce začíná tvořit společnou česko-slovenskou státní hranici, na území města Lanžhot přibírá Dyji, opouští Českou republiku a tvoří hranici mezi Slovenskem a Rakouskem. Vlévá se do Dunaje. Délka toku na území ČR činí 284 km, celého toku pak 383 km. Velikost povodí má rozlohu 26 658 km2 (20 692,4 km2 na území ČR). 

Územím obce protéká říčka Kopřivnice pramenící jižně od intravilánu obce Suchonice. Kopřivnice ústí zleva do Olešnice. Řeka Olešnice (Kokorka) pramení západně od intravilánu k. ú. Kozlov (Libavá) v nadmořské výšce 620 m. Délka toku činí cca 28,4 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Olešnice

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. B Kokory, Olešnice 5,8 0,497 6,54 17,6 23,7 40,6 49,2

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Čelechovice se nenachází hlásný profil. Největší riziko představují pro obec přívalové povodně. Z toho důvodu jsou pro obec důležité informace o množství srážek. Stěžejní se pro obec stává srážkoměr v Majetíně. Při přívalových srážkách dochází ke koncentraci přívalových vod a materiálu, kdy může dojít k ucpání profilů a následnému rozvodnění Kopřivničky. Nejbližší hlásný profil kat. B Kokory, Olešnice je umístěný v sousední obci Kokory na toku Olešnice. »

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie B Kokory, Olešnice»

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 190
Pohotovost 240
Ohrožení 290
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.