Charakteristika zájmového území

Obec Černín leží v jihozápadní části Jihomoravského kraje a náleží do SO ORP Znojmo. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 140 trvale žijících obyvatel. Katastrální výměra obce činí 994 ha.

Katastrální území obce Černín

 

Přírodní poměry

Geomorfologicky náleží území obce do Českomoravské soustavy, podsoustavy Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Tavíkovická pahorkatina. Nejvyšší bod leží v nadmořské výšce 383 m n. m.

Geologicky je zájmové území tvořeno horninami Českého masivu, konkrétně moldanubickými metomorfity (migmatit, ortorula, serpentinit, eklogit) a zvláště podél toků kvartérními fluviálními zpevněnými sedimenty (hlíny, písky, štěrky) a také deluviálními kamenitými až hlinito-kamenitými sedimenty.

Půdy jsou zde zastoupeny převážně hnědozemí (modální, luvická, oglejená) a kambizemí (modální, hořečnatá, mesobazická, dystrická, dystrická rankerová, arenická), dále se zde vyskytuje ranker litický. Podél toku Jevišovky se nachází fluvizem glejová.

Oblast se nachází ve 2. buko-dubovém vegetačním stupni, náleží do kontinentální biogeografické oblasti, Jevišovického bioregionu. Potenciální vegetací jsou černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-carpinetum). Oblast náleží do přírodní lesní oblasti Předhoří Českomoravské vrchoviny. Lesy jsou zde tvořeny pestrými porosty se zastoupením buku, borovice a modřínu jako dominantních dřevin s příměsí jilmu, lípy či akátu. Nachází se zde také porosty olší a topolu v blízkosti vodního toku. V současnosti se na území obce vyskytuje řada různých biotopů (dle mapování Natura 2000) jako např. hercynské dubohabřiny, acidofilní teplomilné doubravy, údolní jasanovo-olšové luhy, vysoké mezofilní a xerofilní křoviny či acidofilní suché trávníky. Území obce se nachází v Přírodním parku Jevišovka.

Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Jevišovka, Kroužský a Slatinský potok.

Výškově poměry na území obce Černín

 

Sklonitost terénu na území obce Černín

 

Podle Quittovy klimatické klasifikace se nachází obec v mírně teplé oblasti MT 11, která se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, teplá a velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika mírně teplé oblasti MT11

Charakteristika
MT11
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 150 - 60
Úhrn srážek ve vegetačním období (duben - září) [mm] 350 - 400
Úhrn srážek v zimním období (říjen - březen) [mm] 200 - 250

 

Využití pozemků

Z celkové výměry pozemků (994 ha) je nejvíce zastoupena zemědělská půda, z níž hlavní podíl má půda orná, minimální zastoupení mají zahrady a ovocné sady a trvalé travní porosty. Lesní půda zaujímá zhruba čtvrtinu rozlohy území.

Využití pozemků v obci Černín (dle ČSÚ k 31. 12. 2015)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 623,1 ha 62,4 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 5,5 ha 0,6 %
Sady 0,3 ha 0,3 %
Trvalé travní porosty 44,0 ha 4,4 %
Lesní půda 240,7 ha 24,2 %
Vodní plochy 6,7 ha 0,7 %
Zastavěná plochy 7,0 ha 0,7 %
Ostatní plochy 66,7 ha 6,7 %
Celková výměra k.ú. 994,1 ha 100,0 %