Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Katastrální území obce Černín náleží do povodí Moravy. Nejvýznamnějším vodním tokem je zde řeka Jevišovka. Z dalších vodních toků jsou významnější dva drobné levostranné přítoky Jevišovky - Slatinský a Kroužský potok. Na toku Jevišovky jsou na území obce umístěny Hrázský a Korýtský mlýn.

Vodní toky na území obce Černín

Jevišovka

Vodní tok pramení  v západní části katastru obce Komárovice v nadmořské výšce 560 m n. m. Vlévá se zleva do Dyje u Jevišovic v nadmořské výšce 171 m n. m. Plocha povodí je 779 km2 a celková délka toku 83 km. Průměrný průtok u ústí je 1,35 m3.s-1. Na jejím toku nad obcí Černín se nachází vodní dílo Jevišovice, pod obcí pak vodní dílo Výrovice. VD Jevišovice představuje riziko zvláštní povodně v případě protržení hráze.

Pravostranné přítoky: Syrovický potok, Doubravka, Plenkovický potok, Únanovka

Levostranné přítoky: Nedveka, Skalička, Břežanka

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Jevišovka

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
1 2 5 10 20 50 100
 Jevišovice nad nádrží  57,5  0,270  3,4   -   9,3   13,9  - 30,5  41 
 VD Jevišovice  55,0  0,260  4,6 - 9,5 12,8  -  23,7  30 

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Černín může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Jevišovka. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hladinoměr kat. A VD Jevišovice (Jevišovka) ve správě ČHMÚ, pro doplnění informace o povodňové situaci slouží hladinoměr kat. C Jevišovice (Jevišovka) ve správě města Jevišovice. Hladinoměry jsou umístěny nedaleko sebe cca 340 m pod hrází VD Jevišovice. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Černín

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.