Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem v území je Týnečka.

Týnečka

Pramení u Doloplaz ve výšce 320 m n. m., ústí do Morávky u Tážal v 207 m n. m., plocha povodí je 42,8 km2, jeho délka je 13,4 km a průměrný průtok u ústí činí 0,14 m3·s-1.

Vodní toky na území obce Doloplazy

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Doloplazy se nenachází měrný profil kategorie A ani B. Pro potřeby obce lze využít  propustek u výtoku Týnečky ze zatrubnění, kde jsou určeny následující orientační SPA.

SPA na místě vizuální kontroly – propustek pod silničním mostkem na začátku obce

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost zaplnění propustku cca do 1/2 kapacitního plnění
Pohotovost zaplnění propustku cca do 4/5 kapacitního plnění
Ohrožení zaplnění propustku, akumulace vody před propustkem
Hlásné profily směrodatné pro území obce Doloplazy

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.