Charakteristika zájmového území

Obec Dolany leží v SO ORP Klatovy. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 897 obyvatel. Velikost obce činí 2 529 ha. Průměrná nadmořská výška intravilánu je 380 - 400 m n. m., průměrná nadmořská výška katastru činí 461,7 m n. m. Nejvyšší bod katastru je vrch Doubrava o výšce 727 m n. m. Průměrná sklonitost řešeného území je 8,4 stupně.

Obec Dolany se skládá ze sedmi základních sídelních jednotek, a to konkrétně Andělice, Balkovy, Dolany, Malechov, Řakom, Svrčovec a Výrov. Území se skládá z pěti katastrálních území, Balkovy, Dolany u Klatov, Malechov, Řakom a Svrčovec. Intravilán obce má charakter rodinných domu se zahradami, doplněné o zemědělské komplexy.

dolany

Mapa katastrálního území obce Dolany

 

Využití pozemků v obci Dolany

Celková rozloha řešeného území činí 2529,2 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že největší zastoupení v zájmovém území má zemědělská půda (1313,1 ha) a z ní zaujímá nejvíce orná půda (933 ha). Lesní půda zaujímá 1035,1 ha. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (125,3 ha), zastavěné plochy (29,8 ha) a vodní plochy (25,9 ha).

 

Využití pozemků v obci Dolany (dle ČSÚ, k 1. 1. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 933 ha 36,9 %
Zahrady 43,1 ha 1,7 %
Sady 0,7 ha 0 %
Trvalé travní porosty 336,3 ha 13,3 %
Lesní půda 1035,1 ha 40,9 %
Vodní plochy 25,9 ha 1 %
Zastavěná plochy 29,8 ha 1,2 %
Ostatní plochy 125,3 ha 5 %
Celková výměra k.ú. 2529,2 ha 100 %

 

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká Vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina a celku Švihovská pahorkatina. Východní část katastru náleží do podcelku Radyňská pahorkatina a okrsku Kamýcká vrchovina. Kamýcká vrchovina se vyskytuje převážně v povodí středního toku Úhlavy. Plocha okrsku činí 128,20 km2 a skládá se převážně z proterozoických břidlic a drob, z kontaktně metamorfovaných fylitů, fylitických břidlic, drob a rohovců, s četnými vložkami ze silicitů. Vytváří se zde výrazný strukturně denudační povrch s krátkými strukturními břehy a izolovanými kupovitými suky. Charakteristické jsou četné kryogenní tvary na vypreparovaných silicitech. V tento okrsek je středně zalesněný, nachází se zde převážně smrko-borové, borové, smrkové a ojediněle dubové porosty. Západní část katastru náleží do podcelku Chudenická vrchovina a okrsku Korábská vrchovina. Korábská vrchovina má ráz členité vrchoviny o rozloze 139,51 km2. Je vytvořena na protezoických bazaltech a fylitech s vložkami rohovců a tělesy dioritu. Tento okrsek je charakterizován kerným georeliéfem s rozsáhlými hrásťovými strukturními hřbety se suky. Území má vydlicovitý půdorys se třemi paralelními hřbety barrandienského směru. Toto území je odvodňováno tokem Úhlava. Korábská vrchovina je středně zalesněné území, kde převládají smrkové monokultury a smrkové porosty se vtroušenou borovicí, jedlí, modřínem a bukem, dále se zde nachází roztroušené zbytky smíšených porostů.

 

Digitální model reliéfu území obce Dolany

 

Sklonitostní poměry na území obce Dolany

 

Charakteristika klimatu

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá východní část do mírně teplé klimatické oblasti MT10 a  střední a východní část katastru  do mírně teplé klimatické oblasti MT7. Severovýchodní a jihovýchodní část katastru spadá do MT4, tato lokalita se nachází na zalesněných svazích.

Oblast se vyznačuje normálně dlouhým až dlouhým, mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírným jarem i podzimem, s normálně dlouhou, mírně teplou a suchou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek této oblasti se pohybuje kolem 500 - 600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7 – 9 °C.

 

Charakteristika klimatických oblastí MT4, MT7 a MT10

Charakteristika
MT4 MT7 MT10
Počet letních dnů 20 -30 30 - 40 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu (-2) - (-3) °C (-2) - (-3) °C (-2) - (-3) °C
Průměrná teplota v červenci 16 - 17 °C 16 - 17 °C 17 - 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 80 50 - 60