Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnější tok v katastru obce je Úhlava. Úhlava pramení na západním svahu Pancíře v Železnorudské hornatině v nadmořské výšce 1110 m n. m. a ústí zprava do Radbuzi v Plzni ve výšce 303 m n. m. Plocha povodí činí 919,4 km2 a délka toku je 108,5 km. Průměrný průtok u ústí činí 5,69 m3.s-1. Ze Železnorudské hornatiny se tok ubírá severoseverovýchodním směrem přes Švihovskou vrchovinu do Plzeňské kotliny. Na toku se nachází vodní nádrž Nýrsko, která slouží jako zásobárna pitné vody. Horní úsek toku se nachází v CHKO Šumava a v ochranném vodárenském pásmu.

Další významný vodní tok v katastru je Poleňka. Vodní tok Poleňka pramení v Libkově v nadmořské výšce 580 m n. m. a v Dolanech ústí z leva do Úhlavy. Soutok se nachází v nadmořské výšce 385 m n. m., plocha povodí je 70,0 km2, délka toku činí 18,2 km. Kvalitu vody značí čistota II. - III. třídy. Průměrný průtok u ústí do Úhlavy činí 0,43 m3.s-1.

Vodní toky v katastru obce Dolany

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných tocích. Informace z profilů jsou nezbytné pro řízení opatření před povodněmi na národní úrovni nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Provozovateli jsou ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na tocích, které zřizují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Dolany může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Úhlava. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží hlásný profil kategorie C, Svrčovec - Úhlava, který se nachází na mostní konstrukci v Dolanech v části obce Svrčovec. » Další vodní tok představující riziko je Poleňka, v centru obce Dolany je umístěn hlásný profil kategorie C, Dolany - Poleňka, tento profil je umístěn na mostní konstrukci. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Dolany

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.