Charakteristika zájmového území

Obec Holčovice leží na vodním toku Opavice v SO ORP Krnov. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 718 obyvatel. Velikost obce činí 4056,6 ha. Obec je tvořena katastry Dlouhá Ves, Hejnov, Holčovice, Jelení u Holčovic, Komora a Spálené.

První zmínka o obci pochází z roku 1377. V obci najdeme základní a mateřskou školu či knihovnu. V Horních Holčovicích se nachází pobočka opavské psychiatrické léčebny.

 

Katastrální území obce Holčovice

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, oblasti Jesenická podsoustava a celku Zlatohorská vrchovina. Střední nadmořská výška oblasti je převážně v rozmezí 500 - 800 m n. m., nejvyšším bodem katastrálního území je vrch Jedlová s nadmořskou výškou 875 m.


Struktura půdního fondu

V území obce Holčovice jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Ostrůvkovitě se vyskytuje půdní typ podzoly.

Celková rozloha řešeného území činí 4 056,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (2557,5 ha). Téměř 30 % zabírají trvalé travní porosty. Vodní plochy se rozkládají pouze na 24,1 ha.

Využití pozemků v obci Holčovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 54,9 ha 1,3 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 56,1 ha 1,4 %
Sady 0,0 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 1 106,6 ha 27,3 %
Lesní půda 2 557,5 ha 63,0 %
Vodní plochy 24,1 ha 0,6 %
Zastavěné plochy 22,1 ha 0,5 %
Ostatní plochy 22,7 ha 0,6 %
Celková výměra k.ú. 4 056,6 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do chladné podoblasti CH6 a CH7.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí CH6 a CH7

Charakteristika CH6 CH7
Počet letních dnů 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50