Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
Na území obce Hradec nad Svitavou lze předpokládat potenciální možnost vzniku všech druhů přirozených povodní, avšak s rozdílnou pravděpodobností vzniku jednotlivých typů. Přirozenou povodní z déletrvajících regionálních srážek může být zasažen vodní tok Svitava. Na drobných přítocích může dojít k povodni především vlivem lokálních přívalových srážek velké intenzity a kratšího trvání, zejména v letním bouřkovém období ». V minulosti byla obec také zasažena jarní povodní, způsobenou rychlým táním spojeným se srážkami.
Místa odkud přichází přívalová povodeň na území obce Hradec nad Svitavou jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

 

Historické povodně

Povodeň 1997
Povodně v červenci 1997 významně zasáhly obec Hradec nad Svitavou. Vytrvalé deště rozvodnily Svitavu, která se vylila z koryta a zaplavila přilehlé zahrady a pozemky. Obytné části některých domů voda zaplavila až do výše 120 cm. Povodňová komise evakuovala obyvatele do základní školy. Škody, napáchané povodní, se vyšplhaly na několik milionů korun.
Povodeň 2006
Další povodeň zasáhla obec v roce 2006. Povodeň byla způsobena rychlým táním spojeným se srážkami. Průtok ve Svitavě při kulminaci dosahoval 112 m3/s.
Povodeň 2009
Přívalové srážky v roce 2009 způsobily v obci další povodně.