Charakteristika zájmového území

Obec Jestřabí leží na území CHKO Bílé Karpaty v SO ORP Valašské Klobouky ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2016 bylo v obci evidováno 298 obyvatel. Velikost obce činí 389 ha. Okolí obce tvoří převážně zemědělská půda a z ní největší plochy zaujímají trvalé travní porosty.

Využití pozemků v obci Jestřabí

Druh pozemku zastoupení
Zemědělská půda ZP celkem 73 %
Orná půda 34,4 %
Zahrady a ovocné sady 2,6 %
Trvalé travní porosty 36,0 %
Lesní půda 17 %
Zastavěné plochy 1,3 %
Vodní plochy 1 %
Ostatní plochy 7,7 %
Celková výměra k. ú. 389 ha

 

Lokalizace obce Jestřabí

Jestřabí leží v kopcovitém terénu. Z geomorfologického hlediska se nachází v oblasti Slovensko-moravské Karpaty, celku Bílé Karpaty, podcelku Lopenická hornatina, okrsku Starohrozenkovská hornatina. Severovýchodní část katastru pak leží v podcelku Chmelovská hornatina, okrsku Bylnická kotlina. Celé katastrální území obce spadá do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Průměrná nadmořská výška oblasti činí 329 m n. m.

Obec je ze tří stran obklopena svahy, na severu katastru u vodního toku Vlára se nachází nejníže položená místa v katastru. Vlára je nejvýznamnějším tokem na správním území a odvádí vody z obce do Váhu. Jižně od intravilánu pramení menší vodní toky, které se slévají a posléze tečou zastavěným územím obce směrem na sever, kde ústí do Vláry.

Katastrální území spadá pod dvě klimatické oblasti, a sice severní níže položená část je označována jako mírně teplá oblast MT9 a jižní výše položené území náleží do mírně teplé oblasti MT5. Podnebí v Jestřabí se tak vyznačuje dlouhým a mírným létem, normálně dlouhým a mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT9 a MT5

Charakteristika
MT9
MT5
Počet letních dnů 40 - 50 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 140
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3- (-4) -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 16 - 17
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80 60 - 100

Digitální model reliéfu obce Jestřabí se znázorněním vodních toků

Sklonové poměry na území obce Jestřabí