Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Vlára pramení ve Vizovických vrších nedaleko vrcholu Klášťov a Svéradov. Protéká obcemi Drnovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Bohuslavice nad Vláří a Štítná nad Vláří – Popov. Ve městě Brumov-Bylnice přijímá levostranný přítok Brumovka a pokračuje přes Vlárský průsmyk. Řeka Vlára je významná především tím, že nepatří ani do povodí Moravy ani do povodí Odry. Vlára odtéká průsmykem v Bílých Karpatech na Slovensko, kde se vlévá do Váhu. Celková délka toku je 42,5 km a plocha povodí je 371,6 km2. Více než polovina území povodí je zalesněná, ve zbývající části povodí se rovnoměrně střídá orná půda s trvalým travním porostem. Na území obce Jestřabí je koryto toku Vláry v původním stavu - přirozeně zde meandruje. Vlára nepatří do povodí vodního toku Morava, ale odtéká průsmykem v Bílých Karpatech na Slovensko, kde ústí do Váhu a její vody jsou poté dále odváděny do Černého moře. V katastrálním území obce protéká jeho severní částí a ohrožuje přímo intravilán Jestřabí. Z pravé strany do Vláry ústí bezejmenný tok (ID 10197231). Tento tok pramení jižně od intravilánu obce Jestřabí, protéká intravilánem, kde přijímá další bezejmenné toky.

Dalším tokem na území obce je Rokytenka. Rokytenka je pravostranným přítokem Vláry v ř. km 26,600. Kochavecký potok a PP č. 36 Kochaveckého potoka kopírují jižná hranici katastrálního území obce Jestřabí. Jak Rokytenka, tak Kochavecký potok nezasahují intravilán obce.

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s.p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Jestřabí může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním toku Vlára. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásný profil: Hlásný profil kat. C Bohuslavice nad Vláří, Vlára » Další hlásný profil kategorie C výše Vláře se nachází v Drnovicích. Tento hlásný profil je umístěn na počátku toku Vláry a nereflektuje tedy početné přítoky před obcí Jestřabí ». V Popově (který se nachází níže na Vláře, pod Jestřabím) se nachází hlásný profil kategorie ». V obci Šanov je umístěn hlásný profil kategorie C na toku Rokytenka, který je významným přítokem Vláry nad obcí Jestřabí. » Hlásný profil v Drnovicích, Šanově i v Popově slouží jen jako orientační.
Hlásné profily směrodatné pro území obce Jestřabí

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.