Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Vodní tok Klabava (nebo též někdy nazývaný Klabavka) je pravostranným přítokem Berounky odvodňuje 373 km2 velkou oblast. Délka toku činí zhruba 51 km. Pramení v brdských lesích, jihovýchodně od obce Teslíny, ve výšce 678 m n.m pod názvem Padrťský potok, odtud pak směřuje zhruba k jihozápadu. Teče nejprve k severu, u Strašic se obrací k západu a před svým ústím se stáčí opět k severu. Na horním toku protéká Padrťskými rybníky a úzkým korytem pokračuje až do Dobřívi s nejstarším dochovaným a dosud funkčním hamrem v Čechách, zmiňovaným již v roce 1379 a kamenným jednoobloukovým tzv. Švédským mostem ze 17.století. Řeka v Dobřívi opouští zalesněné údolí a pokračuje otevřenou krajinou k Rokycanům. Pod Rokycany protéká přehradní nádrží Klabava z roku 1957 s 15 metrů vysokou sypanou hrází a krátce nato průtočným jezerem Ejpovice, vzniklým v 60.letech 20.století zatopením povrchového lomu na železnou rudu. Na úseku posledních deseti kilometrů se řeka zařezává hluboko do břidlicového masivu, protéká Chrastem a směřuje k Berounce. Dva a půl kilometru před ústím překonává její údolí železniční trať Chrást – Radnice železničním viaduktem z roku 1860. Ústí do řeky Berounky u Chrástu, ve výšce 286 m n.m. Z přítoků přijímá zleva Skořický potok a zprava Holoubkovský potok

Řeka má značně rozkolísaný průtok, rychle reaguje na srážky v povodí. Pro regulaci toku byla nad vsí Klabavou vybudována přehrada. Jako odklon řeky byly v letech 1956-59 vybudovány dva souběžně vedoucí tunely. Oba klabavské tunely mají rozměry profilu cca 5×5 metrů a jsou dlouhé cca 1560 metrů.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Klabava

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Hrádek, Klabava 26,14 1,14 16,5 -- 42,7 58,3 -- 104 129

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Kamenný Újezd může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Klabava a Pekelský potok. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily: Hlásný profil kat. A Hrádek, Klabava ve správě ČHMÚ se nachází na levém břehu Klabavy na lávce pod koupalištěm v obci Hrádek v místní části Dlouhá Louka. Stanice poskytje automatický přenos dat. Dalším hlásným profilem poskytujícím včasnou výstrahu před povodní na řece Klabavě je hlásný profil kat. C Strašice, Klabava, který se nachází v cca 10 km vzdálené obci Strašice a je ve správě MěÚ Rokycany. Stanice taktéž poskytuje automatický přenos dat. Dále je zbudován nový hlásný profil kat. C Kamenný Újezd, Klabava, který spravuje sama obec. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity, který se nachází na mostní konstrukci na místní komunikaci u Obecního úřadu. Včasnou výstrahu před povodněmi z Pekelského potoka poskytuje hlásný profil kat. C Veselá, Pekelská potok, který je zbudován v sousední cca 3 km vzdálené obci Veselá na mostě místní komunikace poblíž č. p. 67. Profil je taktéž ve správě obce Kamenný Újezd a je vybaven manometrickou sondou a vodočetnou latí. Profil poskytuje automatický přenos dat.

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie A Hrádek, Klabava »

SPA Vodní stav [cm] Průtok [m3/s]
Bdělost 110 16,4
Pohotovost 150 28
Ohrožení 190 42
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Kamenný Újezd, Klabava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 210
Pohotovost 250
Ohrožení 290
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Strašice, Klabava »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 95
Pohotovost 120
Ohrožení 150
Extrémní ohrožení 246
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

 Stupně povodňové aktivity - hlásný profil kategorie C Veselá, Pekelský potok »

SPA Vodní stav [cm]
Bdělost 50
Pohotovost 70
Ohrožení 100
  • aktuální vodní stav: odkaz
  • evidenční list hlásného profilu: odkaz

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.