Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Kamenný Újezd
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Kamenný Újezd

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise obce a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán obce je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Rokycany

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území obce Kamenný Újezd bude řídit povodňová komise obce Kamenný Újezd, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Rokycany.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise obce Kamenný Újezd:

 • povodňové komisi ORP Rokycany
 • povodňovým komisím města Rokycany a obce Ejpovice
 • KOPIS Plzeňského kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území obce, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise obce Kamenný Újezd od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obcí Hrádek a Dobřív, které se nacházejí na vodních tocích nad obcí
 • povodňové komise ORP Rokycany
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Plzeňského kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán obce Kamenný Újezd obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Rokycany
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pvl.cz , http://www.chmi.cz)
 • od HZS Plzeňského kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise obce Kamenný Újezd.

Zahájení činnosti povodňové komise obce Kamenný Újezd včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány města Rokycany a obce Ejpovice
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Rokycany
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Plzeňského kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Vltavy, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta obce:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území obce Kamenný Újezd
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území obce Kamenný Újezd
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území obce Kamenný Újezd
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise obce Kamenný Újezd:

 • řeší povodňovou situaci na území obce v rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území obce Kamenný Újezd
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím města Rokycany a obce Ejpovice, ležících níže na vodních tocích a povodňové komisi ORP Rokycany
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje a zabezpečuje hlídkovou službu na území obce Kamenný Újezd
 • zabezpečuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech obce Kamenný Újezd
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území obce Kamenný Újezd
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území obce Kamenný Újezd
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území obce Kamenný Újezd
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území obce Kamenný Újezd
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území obce Kamenný Újezd
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti obce, vyžádá další pomoc u povodňového orgánů ORP Rokycany
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území obce Kamenný Újezd
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území obce Kamenný Újezd
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území obce Kamenný Újezd (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území obce Kamenný Újezd
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území obce Kamenný Újezd
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území obce Kamenný Újezd a zajišťuje jejich evidenci (majetek obce, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území obce Kamenný Újezd
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území obce Kamenný Újezd

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Plzeň (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 5. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 6. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Rokycany
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
 11. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Obec provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.