Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Na území obce Libchavy je při povodni ohrožováno zhruba 98 budov, které trvale obývá zhruba 223 obyvatel, z toho 30 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

V těsné blízkosti záplavového území Libchavského potoka v katastru obce se nachází průmyslový areál společnosti SOR s.r.o., který může být v případě povodně zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek). Dalším potencionálně ohrožujícím objektem je sklad sypkých materiálů. Nachází se v záplavové zóně Tiché Orlice, u kterého by mohlo hrozit uvolnění většího množství materiálu do vodního toku.
Ohrožující objekty na území obce Libchavy
Kontaminovaná místa na území obce Libchavy

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Libchavy.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Libchavy u předsedy povodňové komise obce.