Charakteristika zájmového území

Obec Libchavy se nachází v Pardubickém kraji a spadá pod ORP Ústí nad Orlicí. K 1.1.2017 bylo zde evidováno 1737 obyvatel. Obcí prochází hlavní silnice I/14, která spolu s potokem, který vede souběžně, rozděluje Libchavy na dvě části, které dostaly své názvy podle velikosti kopců na jednotlivých stranách obce: Velká strana – východ a Malá strana – západ. Katastrální území je členěné na 3 části: Horní Libchavy, Prostřední Libchavy a Dolní Libchavy.

Katastrální území obce Libchavy

Nejvyšším místem je vrchol Vadětína 524 m n.m. Intravilán obce se táhne údolím v průměrné nadmořské výšce 350 m n.m.

Výškové poměry katastrálního území 

Sklonitostní poměry katastrálního území

Dolní Libchavy jsou součástí evropsky významné oblasti Natura 2000. Území je významné díky zachovalým lesních biotopů vzhledem ke konfiguraci terénu a geologickému podkladu často s teplomilnými prvky a prvky suťových lesů a se štěrbinovou vegetací vápnitých skal.

Využití pozemků v obci Libchavy (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 750.7 ha 34 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 61.6 ha 2.8 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 545.6 ha 24.7 %
Lesní půda 707.1 ha 32 %
Vodní plochy 15.4 ha 0.7 %
Zastavěná plochy 22.9 ha 1 %
Ostatní plochy 107.1 ha 4.8 %
Celková výměra k.ú. 2210.5 ha 100 %


Geologie a pedologie

Katastr obce leží ve velkém celku Svitavská pahorkatina, podcelku Českotřebovská vrchovina. Geologický podklad tvoří z větší části písčité a vápnité slínovce a vápence jizerské série svrchní křídy, zastoupeny jsou i vápnito-jílovité prachovce březenské série. Území je rovinné v oblasti intravilánu, odkud se mírně svažuje do stran. Půdotvorným substrátem oblasti jsou především jílovité, prachovité a písčité zvětraliny podložních zpevněných sedimentů. Pedologické podmínky jsou příznivé, převládají nasycené hnědé půdy s hlinitopísčitou zrnitostí. Na návrších na vápnitých opukách jsou pararendziny.

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec do mírně teplé podoblasti MT9.

Charakteristika mírně teplé podoblasti MT9

Charakteristika
MT9
Počet letních dnů  40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu -2 °C až -3 °C
Průměrná teplota v červenci 17 °C až 18 °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80