Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území ORP Broumov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celý správní obvod města Broumov spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik. Nejvýznamnějšími vodními toky v zájmovém území jsou Metuje a Stěnava. Jejich rozvodí tvoří výrazný orografický předěl - hřeben Broumovských a Mirošovských stěn, ten je zároveň hlavním evropským rozvodím mezi úmořími Baltského a Severního moře.

Vodní toky v SO ORP Broumov 

Metuje pramení 1,5 km severovýchodně od obce Hodkovice ve výšce 586 m n. m. Horní tok se do řešeného území dostává ve východní části nedaleko obce Adršpach, odkud následně protéká Vlčí roklí skrz Adršpašsko-teplické skály. Na řešeném území zasahuje pouze intravilán města Teplice nad Metují. Hydrogeologicky je území povodí Metuje velmi rozmanité a bohaté na zvodnělé vrstvy. Vodohospodářská bilance zásob podzemních vod je přebytková a umožňuje odběry pro vodárenskou soustavu Východní Čechy. Pro ochranu těchto zásob a zdrojů podzemních vod jsou v této oblasti vyhlášeny CHOPAV Polická pánev a CHOPAV Východočeská křída a PHO. Problémové úseky na významném vodním toku Metuje jsou většinou mimo intravilán, pravidelně v horní části Javoru, kde dochází k vybřežení řeky převážně do okolních luk, ve střední části Teplic nad Metují pak dochází k opakovanému zaplavování několika objektů včetně silnice ve směru na Českou Metuji.
Vodní tok Metuje ohrožuje přímo město: Teplice nad Metují

Stěnava pramení ve vzdálenosti cca 6 kilometrů od státní hranice na území Polské republiky. Řeka patří geograficky do povodí Odry, ale z právního hlediska náleží pod správu Povodí Labe, státní podnik. Po překročení státní hranice vstupuje Stěnava na území města Meziměstí, kde protéká přímo jeho intravilánem. Následně teče jihovýchodním směrem přes obce Jetřichov, Hynčice a pokračuje přes území města Broumov a dále protéká zastavěným územím obce Otovice. Území ČR opouští na východní straně Broumovského výběžku. Problémové úseky na významném vodním toku Stěnava jsou v Meziměstí za Městským úřadem a v areálu závodů Cedima Meziměstí s.r.o. a PROMA REHA s.r.o. (dříve Strojtex a Veba, textilní závody a.s.), dále v zastavěném území obce Hynčice, kdy při vybřežení vody z vodního toku dochází k zaplavení obytné zástavby a podjezdu pod železnicí, čímž se komunikace stává neprůjezdnou. Dále dochází k vybřežení toku téměř v celé délce v zastavěném území města Broumov a obce Otovice. Řeka je v době povodně charakteristická rychlým a nečekaným vzestupem.
Vodní tok Stěnava ohrožuje přímo obce a města: Meziměstí, Hynčice, Heřmánkovice, Broumov, Otovice

Adršpašský potok pramení v katastrálním území Horní Adršpach. Jeho pramen se nachází v nadmořské výšce 625 m, protéká údolím Černý důl, teče po okraji Koperových luk a vtéká do intravilánu Adršpachu, kde se do něho postupně vlévá několik drobnějších vodních toků. Koryto je zde částečně upraveno a ponechává si svůj meandrující charakter. U výstupu Metuje z komplexu Adršpašsko-teplických skal se do ní potok vlévá jako její levostranný přítok. Adršpašský potok má velký spád a vzhledem k jeho konfiguraci je citlivý na omezení průtočné kapacity. Při povodni ohrožuje odvodňovací systém a zahrady přilehlých nemovitostí.
Vodní tok Adršpašský potok ohrožuje přímo obec: Adršpach

Božanovský potok pramení na území obce Božanov. Jeho pramenná oblast se nachází na úbočí svahu Božanovského špičáku v nadmořské výšce cca 564 m. Odtud potok pokračuje směrem na severovýchod a zhruba po 2 kilometrech vstupuje do intravilánu obce Božanov. Přibližně od 3. říčního kilometru tvoří hranici mezi obcemi Božanov a Otovice a od 2. říčního kilometru jeho průběh kopíruje státní hranice. Vlastnímu povodí je dominantní vyvinutá údolnice Božanovského potoka, do níž v dolní části obce Božanov zaúsťuje zleva údolnice Olšiny podchycující okolní ploché zemědělsky obhospodařované území. Objekty v obci Božanov jsou situovány do bezprostředního okolí potoka, kde je převážná délka koryta neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění.
Vodní tok Božanovský potok ohrožuje přímo obec: Božanov

Černý potok je levostranným přítokem řeky Stěnavy. Jeho pramen se nachází v Javořích horách ve střední části údolí mezi Bobřím vrchem a Červenou horou v nadmořské výšce cca 598 m. Potok dále z pravé strany obtéká vrchol Homole, protéká přes lom na kámen a vtéká do intravilánu Rožmitálu. Dále pokračuje směrem na jih, obtéká Černý vrchol a před Otovicemi se vlévá do Stěnavy
Vodní tok Černý potok ohrožuje přímo intravilán katastrálního území: Rožmitál 

Dobrohošť (Vižňovský potok) se nachází na území města Meziměstí, konkrétně prochází katastrálním územím Vižňov a Meziměstí. Pramen vodního toku se nachází v Javořích horách v nadmořské výšce cca 635 m. Potok následně protéká intravilánem Vižňova a částečně intravilánem Meziměstí, kde se z levé stany vlévá do Stěnavy.
Vodní tok Dobrohošť (Vižňovský potok) ohrožuje přímo: intravilán katastrálního území Vižňov, město Meziměstí

Heřmánkovický potok měří 7,56 km, pramení v Javořích horách v nadmořské výšce 718 m. Potok následně stéká z hor údolím Vodní důl a míří na jih. Přibližně v 5. ř. km. vstupuje do intravilánu obce Heřmánkovice. Ta sleduje průběh vodního toku až k jeho zaústění do řeky Stěnavy. Převážná délka koryta je neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění.
Vodní tok Heřmánkovický potok ohrožuje přímo obec: Heřmánkovice

Křinický potok pramení na východním úbočí Broumovských stěn v nadmořské výšce 459 m. Jeho délka je 5,75 km a převážná délka jeho toku je obklopována intravilánem obce Křinice. Náhon, který z Křinického potoka vytéká, napájí dva menší rybníky v horní části obce. Na hranicích území města Broumov a obce Křinice se Křinický potok z pravé strany vlévá do řeky Stěnavy. Převážná délka potoka je neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění.
Vodní tok Křinický potok ohrožuje přímo obec: Křinice

Liščí potok měří 5,58 km a pramení na okraji intravilánu obce Hejtmánkovice. Následně protéká celou obcí a prochází i intravilánem města Broumov, obtéká jeho historické centrum a jako pravostranný přítok se vlévá do řeky Stěnavy. Převážná délka koryta je neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění
Vodní tok Liščí potok ohrožuje přímo: obec Hejtmánkovice, město Broumov

Martínkovický potok pramení v oblasti Broumovských stěn, protéká Třešňovou roklí a vtéká do intravilánu Martínkovic, ty se rozkládají podél břehů potoka až k místu, kde se potok vlévá do Stěnavy. Převážná délka potoka je neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění.
Vodní tok Martínkovický potok ohrožuje přímo obec: Martínkovice

Ruprechtický potok se nachází na území města Meziměstí, konkrétně v katastru Ruprechtic u Broumova. Pramen vodního toku se nachází v Javořích horách v nadmořské výšce 680 m nedaleko Ruprechtického špičáku. Délka ruprechtického potoka činí 5,6 km. Od svého pramene teče směrem na jih údolím Vodní strž a následně vstupuje do intravilánu Ruprechtic. Jím protéká až k hranicím území města Meziměstí. Následně tvoří hranici mezi územím Hynčic a Jetřichova a po cca 200 m se vlévá jako levostranný přítok Stěnavy.
Vodní tok Ruprechtický potok ohrožuje přímo intravilán katastrálního území: Ruprechtice u Broumova

Svinský potok měří 5,42 km a nachází se na území města Broumov. Jeho pramen se nachází v Javořích horách na úpatí Bobřího vrchu. Potok následně teče na západ, zprava obtéká vrchol Růžek a stáčí se na jih a podél silnice č. 303 protéká intravilánem katastrálního území Benešov u Broumova. Těsně před zaústěním do řeky Stěnavy vstupuje potok i do intravilánu města Broumov. Zde se z něho odpojuje náhon, který sytí Pivovarský rybník.
Vodní tok Svinský potok ohrožuje přímo: intravilán katastrálního území Benešov u Broumova, město Broumov

Šonovský potok pramení v oblasti Javořích hor nedaleko státní hranice v nadmořské výšce 640 m. Jihozápadním směrem stéká údolím podél Vysoké skály, stáčí se na jih, protéká intravilánem obce Šonov a překračuje státní hranici na území Polska. Tam se po několika kilometrech vlévá do řeky Stěnavy. Převážná délka koryta je neupravená a v kapacitně nevyhovujícím stavu s řadou nevhodných přemostění
Vodní tok Šonovský potok ohrožuje přímo obec: Šonov

Vernéřovický potok je poměrně krátký vodní tok, měří 5,78 km. Jeho pramen se nachází na úpatí Bukové hory v nadmořské výšce 515 m. Potok následně stéká jihovýchodním směrem a protéká intravilánem obce Vernéřovice. Potok dále krátce překračuje území města Meziměstí a na území Jetřichova se vlévá do řeky Stěnavy.
Vodní tok Vernéřovický potok ohrožuje přímo obec: Vernéřovice

Zdoňovský potok je šestým nejdelším vodním tokem na území SO ORP Broumov, jeho délka činí 8,72 km. Pramen Zdoňovského potoka se nachází v Polsku cca 2 km za státní hranicí. Hned na ní se do Zdoňovského potoka vlévá Kamenný potok. Takto obohacený vodní tok teče směrem na jihovýchod a protéká intravilánem obce Zdoňov. Posléze potok vstupuje na území obce Adršpach, kde se vlévá jako levostranný přítok do řeky Metuje.
Vodní tok Zdoňovský potok ohrožuje přímo obec: Zdoňov

Detailnější mapu vodních toků naleznete zde
Na části území SO ORP Broumov byla vyhlášena Chráněná oblast přirozené akumulace vod Polická pánev, a to Nařízením vlády Československé socialistické republiky č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ze dne 24. června 1981.
Rozhodnutím Okresního úřadu - referátu životního prostředí a zemědělství v Náchodě ze dne 5. února 1991, pod č.j. 739/91/Vod-Z bylo vyhlášeno ochranné pásmo 2. stupně vnější včetně ochranných pásem II. stupně vnějších zlomových oblastí s přísnějším režimem hospodaření Polické křídové pánve, která jsou využívána pro veřejné zásobování obyvatel. Tato vyhlášená ochranná pásma jsou totožná s pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů.
(Úplné znění rozhodnutí naleznete zde.)


 Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Stěnavy

Místo profiluStaničení [ř. km]Plocha povodí [km2]N-leté průtoky [m3/s]Q365d
[m3/s]
151050100
Otovice 27,65 214,068 21,4 54 72,7 127 155 1,91
Meziměstí 46,57 65,498 10,5 28 38,3 68,8 85,1 0,446

 

Základní údaje o vodních dílech na území SO ORP Broumov

Přehled vodních děl na území SO ORP Broumov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území SO ORP Broumov se vyskytuje řada malých vodních nádrží, které však nemají zpracované manipulační řády ani havarijní plány. Většinou se jedná o nádrže, které spadá do kategorie IV. TBD. Nejvýznamnější stavbou je Poldr SN Křinice III, který se nachází na bezejmenném PP Křinického potoka, toto vodní dílo je uvedené v Seznamu významných vodních děl IV. kategorie TBD.