Charakteristika zájmového území

Obec Ostrov se nachází na jihozápadě Středočeského kraje v SO ORP Příbram. K 1. 1. 2017 v obci žilo 125 obyvatel. Velikost obce činí 280 ha. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1333.

Katastrální území obce Ostrov

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží území obce do provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, podsoustavy Středočeská pahorkatina, celku Benešovská pahorkatina a podcelku Březnická pahorkatina.  Západní část obce (západní část intravilánu), lokality Na sypině, U dráhy, U dubu a Ostrovský mlýn jsou součástí okrsku Rožmitálská pahorkatina. Zbytek území je součástí okrsku Milínská vrchovina.

Rožmitálská pahorkatina je členitá pahorkatina v povodí Skalice, která se vyvinula na granitoidech středočeského plutonu a na kontaktně metamorfovaných proterozoických a kambrických břidlicích, drobách, slepencích, ryolitech a leukokrátních ortorulách. Pahorkatina má slabě rozčleněný erozně-denudační povrch, který je protkán zlomy ve směru SZ-JV. Reliéf je typický strukturními hřbety se zbytky holoroviny a pediplénu.

Milínská vrchovina je plochá vrchovina na granodioritech, tonalitech a granitech středočeského plutonu převážně milínského, méně okrajového, sázavského a nečínského typu s tělesy gaber a hornblenditů a na proterozoických metabazitech jílovského pásma. Povrch je silně rozčleněný, erozně denudační s výraznými strukturními hřbety, suky, se skalními tvary zvětrávání a odnosu a hluboce zaříznutými údolími Vltavy a přítoků.

Struktura půdního fondu

V území obce Ostrov je přítomen půdní typ kambizem, subtyp arenická, respektive oglejená arenická (pouze na malé ploše na jihu území obce). Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu orná půda (178 ha). Zemědělská půda je v obci zastoupena ještě trvalými travními porosty (47,7 ha) a zahradami (7,1 ha). Lesy jsou zastoupeny pouze 9,5 ha. Zbytek území tvoří zastavěné plochy (3,1 ha), vodní plochy (2,4 ha) a ostatní plochy (32,7 ha).

Využití pozemků v obci Ostrov  (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 178 ha 63.5 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 7.1 ha 2.5 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 47.7 ha 17 %
Lesní půda 9.5 ha 3.4 %
Vodní plochy 2.4 ha 0.9 %
Zastavěné plochy 3.1 ha 1.1 %
Ostatní plochy 32.7 ha 11.7 %
Celková výměra k.ú. 280.3 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá katastrální území obce Ostrov do mírně teplé klimatické oblasti MT5. Lokalita se tak vyznačuje normálně dlouhým až krátkým, mírným létem, normálním až dlouhým mírným přechodným obdobím a normálně dlouhou a mírnou zimou. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 500–600 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 7–8 °C.

Charakteristika klimatické oblasti MT5

Charakteristika MT5
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 130 - 140
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -4 - (-5)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50