Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích a vodních nádržích na území obce Ostrov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky". Přehled vodních ploch a jejich správců na území obce a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní nádrže".

Celý katastr obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Hrádecký potok a Vranečský potok. Žádný z uvedených vodních toku nepatří dle vyhlášky č. 178/2012 Sb. mezi významné vodní toky. Vodní toky protékající obcí jsou regulované (narovnané a z části vydlážděné).

Hrádecký potok (délka 14,76 km) pramení nedaleko Milína v nadmořské výšce necelých 550 m n. m. a tvoří levostranný přítok Skalice. Potok přitéká do Ostrova od severozápadu z obce Lazsko. Nadmořská výška ústí potoka je asi 447 m n. m. Na toku se nacházejí čtyři rybníky - po proudu Hubenovský (v Lazsku), Zákostelecký (v Tochovicích), Hrádecký (ve Starosedlském Hrádku) a Nestrašovický (v Nestrašovicích). Údolí vodního toku je poměrně mělké, částečně zalesněné.

Podélný profil Hrádeckého potoka

Vranečský potok (délka 2,05 km) pramení severovýchodně od intravilánu Ostrova v lese na katastru obce Vrančice v nadmořské výšce ca 556 m n. m. Potok napájí všechny tři rybníky v katastru Ostrova. Údolí potoka je mělké, široké a částečně zalesněné. Potok se vlévá zleva do Hrádeckého potoka v centru intravilánu Ostrova v nadmořské výšce ca 497 m n. m. Tok je v posledních ca 90 m před soutokem s Hrádeckým potokem zatrubněný.

V Ostrově se nad intravilánem nacházejí tři vodní nádrže. Jedná se o (po proudu) Horní rybník, Koupaliště a Ostrovský rybník. Největší z nich je Ostrovský rybník (plocha 0,48 ha). Při extrémních srážkách může dojít k poškození hráze některého z rybníků a tím k ohrožení intravilánu Ostrova, ležícího pod nimi. Více informací o roli rybníků při povodních v Ostrově viz kap. Odtokové poměry.

Vybrané vodní toky (delší než 300 m) a vodní plochy na území obce Ostrov