Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V obci Ostravice je oficiálně stanovené záplavové území pro Q5, Q20, Q100 včetně aktivní zóny, nicméně obytné budovy leží mimo rozliv.

Na základě historických zkušeností s povodněmi v obci (povodeň v roce 1997) bylo určeno asi 96 ohrožených budov, které obývá 117 obyvatel, z toho 18 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Z důležitých veřejných staveb jsou ohroženy: mosty přes Ostravici, silnice I/57, železniční dráha č. 303 Ostravice-Frýdlant n. O. v celém úseku obce Ostravice.  Kromě výše zmíněné oblasti zaplavení z roku 1997 může být v obci také ohrožováno území mezi Bahníkem a Stříbrníkem.
Ohrožené objekty na území obce Ostravice - agregované

 

Ohrožující objekty

Na území obce Ostravice se nachází 4 objekty, které by v případě povodně mohly představovat zdroj znečištění vodních toků. Jedná se o čerpací stanice pohonných hmot Čepro Euro Oil a ROBUX JK, společnost Frýdlantská zemědělská a.s. a místní ČOV.

Kontaminovaným místem v obci je DTS 7403 Ostravice - ZDŠ Hamrovice.
Ohrožující objekty na území obce Ostravice
Kontaminovaná místa na území obce Ostravice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Ostravice. Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Ostravice v kanceláři starosty obce.