Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Ostravice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Ostravice a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Řeka Ostravice vzniká spojením Bílé a Černé Ostravice, přičemž hydrologicky se za pramennou považuje Bílá Ostravice. Ta pramení v lokalitě Bílá-Hlavatá v nadmořské výšce 720 m n. m. Odtud odtéká severovýchodním směrem a po 9,7 km se stéká s Černou Ostravicí, která do ní ústí zprava. Odtud, pod společným názvem Ostravice, se její trasa láme a obrací k severu a po 54,2 km ústí do řeky Odry v Ostravě, přibližně na kótě 201 m n. m. Z uvedené délky okolo 6 km tvoří zátopa přehrady Šance (km 45,8–51,7), celý tok Ostravice od pramene až po ústí je ve správě státního podniku Povodí Odry.

Nad zátopou má tok vysloveně bystřinný charakter s podélným sklonem dna pohybujícím se řádově v procentech. Pod nádrží sklon klesá odshora od 9 ‰ nad Frýdlantem nad Ostravicí po 1,5 ‰ u ústí. Průměrná velikost zrn splaveninového materiálu dna pod nádrží směrem po toku se pohybuje v rozmezí 50–80 mm, ve výustní trati je na hodnotě asi 35 mm.

Před výstavbou přehrad v povodí patřila Ostravice průtokově k nejrozkolísanějším tokům na území ČR a její vysoké kulminační průtoky spolu s vysokým podélným sklonem, a tak s vysokou reliéfovou energií byly příčinou zvláště katastrofálních průběhů povodní.

Charakter toku Ostravice celkově odpovídá prostoru a terénu, jímž řeka protéká a také vývoji osídlení a hospodářských poměrů. Odlišný ráz má řeka nad zátopou přehrady Šance, kde se jedná o divoký tok v poměrně sevřeném prostoru horského masivu Beskyd a kde přirozený ráz koryta většinou ovlivňují jen souběhy silnic a místních komunikací. Pod přehradou, kde se údolí začíná rozevírat a začíná osídlení houstnout, se jeho charakter mění a tyto okolnosti nutně vedly k umělým regulačním zásahům do koryta řeky.

Nad Frýdlantem nad Ostravicí po obec Ostravice bylo koryto usměrňováno a stabilizováno úpravami rovněž již z doby před 2. světovou válkou (úsek Lubno – Nová Ves) a do současné podoby s inundačními hrázemi pak naposled po povodni v roce 1997.

Lze říci, že zásahy do morfologie koryta Ostravice odspodu končí pod zástavbou obce Ostravice u tzv. "peřejů" (km 39,9), které jsou chráněným přírodním výtvorem, jedinečným přírodním korytovým útvarem na beskydské straně povodí Odry. Výše provedené zásahy v toku směrem k přehradě Šance jsou pak už jen ojedinělé, nad vzdutím přehrady se omezují na opěrné zdi v místě těsných souběhů silnice s řekou. Ve zcela horní trati existují některé bývalé kratší bystřinářské úpravy se spádovými stupni.


 

Významné vodní toky na území obce Ostravice

 Charakteristika průtoků Ostravice na hladinoměru VD Šance

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
VD Šance, Ostravice 45,31 1,94 52,8 - 132 170 - 267 313

Základní údaje o vodních dílech na území obce Ostravice

Přehled vodních děl na území obce Ostravice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Ostravice se nenachází žádné vodní dílo. Odtokové poměry v obci však může ovlivnit vodní nádrž Šance nacházející se nad obcí, na katastrálním území Staré Hamry.