Charakteristika zájmového území

Obec Ostravice se nachází v Moravskoslezském kraji, cca 15 km jižně od okresního města Frýdek-Místek. Podhorská obec Ostravice se rozkládá v údolí stejnojmenné horské řeky Ostravice, která zde vytváří dlouhé, do krajiny široce rozevřené údolí, které se ve své horní části prudce zvedá k vrcholům Lysé hory a Smrku. Masiv těchto hor je nepravidelně členitý se středně skloněnými a příkrými svahy a nepravidelnými hřbety. Celá oblast je rozbrázděna hustou sítí bystřin a potůčků. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Frýdlant nad Ostravicí. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 2 423 obyvatel a celková rozloha katastrální výměry obce činí 2 770,64 ha.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1.-9. ročník), knihovna, 6 koupališť (z toho 3 kryté), 3 hřiště, 2 tělocvičny a 1 otevřený stadion. Z organizací jsou to pak TJ Sokol Ostravice a SDH Ostravice.

Z chráněných území se Ostravice přímo dotýká CHKO Beskydy, do níž spadá řeka Ostravice horní tratí nad silničním mostem v obci (km 41,6). Do chráněné oblasti rovněž připadá i celý prostor zátopy vodního díla Šance. CHKO Beskydy je územně i hranicí totožná s Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Z chráněných živočichů, kteří v řece Ostravici nebo na jejích březích sídlí, je to: střevle potoční (shora od Čeladenky po soutok s Odrou), mihule potoční (od Hodoňovic až po Kunčičky u Bašky), mník jednovousý (nad vodním dílem Šance) i oba druhy vranek (na dolním toku). Dolní část Ostravice je biotopem a významným lovištěm ledňáčka, na středním toku vzácně také vydry říční.

Území obce Ostravice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do soustavy Vnější Západní Karpaty, podsoustavy Západní Beskydy a do 2 celků: Moravskoslezské Beskydy a Podbeskydská pahorkatina. Podbeskydská pahorkatina (severní část obce) je zastoupena podcelkem Frenštátská brázda (okrsek Lysohorské podhůří). Moravskoslezské Beskydy pak ve východní části podcelkem Lysohorká hornatina (okrsek Lysohorská rozsocha) a v západní části obce pak podcelkem Radhošťská hornatina (okrsek Radhošťský hřbet).

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 2 770,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (63,8 %). Po lesní půdě následuje půda zemědělská (cca 26 %), která je z téměř 6 % tvořena ornou půdou a z přibližně 17 % trvalými travními porosty. Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plochy (7,1 %) a zastavěné plochy a nádvoří (1,6 %) spolu s vodními plochami (1,6 %).

Využití pozemků v obci Ostravice (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 155,8 ha 5,6 %
Zahrada 84,4 ha 3,0 %
Ovocný sad 3,8 ha 0,1 %
Trvalý travní porost 475,6 ha 17,2 %
Lesní pozemek 1 767,6 ha 63,8 %
Zastavěné plochy a nádvoří 43,0 ha 1,6 %
Vodní plocha 43,1 ha 1,6 %
Ostatní plochy 197,4 ha 7,1 %
Celková výměra k. ú. 2 770,7 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace spadá severní a západní část do mírně teplé oblasti MT2, střed obce pak do chladné oblasti CH7, východní a jihozápadní hornatá část pak do chladné oblasti CH6.

Charakteristika klimatických oblastí MT2, CH6 a CH7

Charakteristika MT2 CH6 CH7
Počet letních dnů 20 - 30 10 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 140 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 60 - 70 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -4 - (-5) -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 14 - 15 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 2 - 4 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 5 - 6 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 140 - 160 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 600 - 700 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 400 - 500 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 120 - 140 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 150 - 160 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50