POVODŇOVÝ PLÁN obce Lomnice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary
Č. j.: POH/01846/2018-2/101100; ze dne 17. 01. 2018
Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků - oblast povodí Ohře
Č. j.: LCR956/000143/2018; ze dne 12. 02. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí
Č. j.: MUSO/14747/2018/OŽP/JISK; ze dne 10. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 03. 2018
offline verze 23. 03. 2018
digitalizovaná verze 23. 03. 2018
databáze POVIS 23. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i