Charakteristika zájmového území

Obec Racková se nachází ve Zlínském kraji ve vzdálenosti asi 9 km od krajského města Zlín. Obec Racková spadá pod obec s rozšířenou působností Zlín, která je vzdálena 8 km jihovýchodním směrem. Území obce se skládá z 1 katastrálního území. Celková rozloha katastrálního území činí 1118 ha. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 činil 809, z toho 401 mužů a 408 žen.

Území obce tvoří z 59 % lesy (665 ha), 3 % tvoří trvalé travní porosty (36 ha), 30 % orná půda (331 ha) a 1 % tvoří zastavěné plochy (11 ha). Celkově se zemědělsky využívaná půda podílí na rozloze katastrálního území 36 % (402 ha).

Obec Racková se nachází v lokalitě na výběžku terénní vlny, zvedající se nad rovinou Fryštacké brázdy v nadmořské výšce 230 m. Největší vrchol na území obce měří 282 m n. m. (Hrádek). Dalším výrazným vrcholem je 289 m n. m. vysoký bezejmenný vrchol situovaný severovýchodně od Rackové.

K Rackové patří samota Kučovanice, kde jsou v současné době dva obytné domy, samota Strhanec, kde jsou taktéž dva domy, které slouží v současné době k rekreaci. Samota Opršálka, s jedním domem je  v současné době obydlená správcem lesa. Nad osadou směrem k Žeranovicím byl Hrádek - bývalá tvrz a panské sídlo. Zpustla v třicetileté válce a zarostla lesem. Odtud prý vedla podzemní tajná chodba až na Lukov. Obec patří k Žeranovské farnosti.

Z geologického hlediska je území tvořené především kvartérními horninami (hlíny, spraše, jíly, štěrky) a v jižní části terciérními horninami alpinsky zvrásněnými. Západním okrajem prochází dva geologické zjištěné zlomy. Z půdních typů převažuje kambizem luvická, fluvizem glejová a luvizem modální.

Geomorfologicky obec spadá do provincie Západní Karpaty. Oblast Obce Lechovice spadá do geomorfologického celku Vizovická vrchovina. Ta náleží ke geomorfologické oblasti Slovensko-moravské Karpaty. Její rozloha je 1399 km² a střední výška - 338,7 m. V reliéfu se odráží vliv mladé tektoniky a také vliv různé odolnosti pískovců a jílovců. Hřbety jsou tvořeny především pískovci; v jílovcích vznikly naopak deprese. Náleží k ní podcelek Fryštácká brázda, která je protáhlou sníženinou, jež začíná u Holešova a táhne se jihovýchodním směrem až k údolí řeky Dřevnice (má střední výšku 299 m n. m.) a dále Zlínská vrchovina. Při jejím západním okraji se nalézají neogenní sedimenty. Pro Zlínskou vrchovinu je typická častá výšková a sklonová asymetrie údolních svahů. Oba podcelky se nachází na území obce Racková.

Na území obce Racková se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.

Obec Racková spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem 650 mm.

Obec je zřizovatelem Základní a Mateřská školy v Rackové, příspěvkové organizace. Obec má svou administrativní budovu, ve které jsou kanceláře Obecního úřadu. Jsou v ní také prostory  sloužící občanům - ordinace dětského lékaře a kadeřnictví. Nejbližší pošta se nachází ve Fryštáku a Mysločovicích. Obec disponuje vodovodem, plynofikací i kanalizací.

Na území obce je provozováno několik místních spolků, TJ Sokol Racková, Sbor dobrovolných hasičů, Československá strana lidová, Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz, Myslivost v Rackové či Sdružení přátel zábavy Racková.

Z hlediska dopravy obcí prochází silniční komunikace 49016 spojující Holešov a Zlín. Železnice obcí neprochází. Jižním okrajem obce prochází trasa cykloztezky z Fryštáku do Záhlinic o celkové délce 25 km.