Činnost povodňového orgánu po povodni

Povodňový orgán obce Racková bezprostředně po povodni:

  • odvolává podle vývoje povodňové situace II.nebo III. SPA. Odvolání SPA oznamuje povodňovému orgánu ORP Zlín, správci toku (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR, s. p.), HZS KOPIS Zlínského kraje,
  • podílí se naorganizaci obnovy povodní narušených funkcí zasaženého území,
  • podílí se společně spovodňovými orgány obcí a sezástupci správců toků naprovádění povodňových prohlídek postižených území,
  • zajišťuje sepsání povodňových škod naúzemí zasaženém povodní,
  • podílí se naodstraňování povodňových škod,
  • shromažďuje materiály navypracování souhrnné zprávy opovodni,
  • zajišťuje náhradní stravování aubytování osobám postižených povodní,
  • zpracovává souhrnnou zprávu o povodni, kterou poskytuje do3měsíců povodňovému orgánu ORP Zlín a správci toků (Povodí Moravy,s. p., Lesy ČR, s. p.).

 

Obnovení povodní narušených funkcí v povodní zasaženém území

Po povodni je důležité zejména zajistit obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu a obnovit narušená telefonická spojení. V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob), smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení. Postupně se pak provádí revitalizace celého povodní zasaženého území včetně odklizovacích a úklidových prací, obnovy poškozených pozemních komunikací a odstraňování následků dalších škod.

V případě nutnosti se provádí sanační a hygienická opatření (deratizace a dezinfekce). K této činnosti lze vyžádat odbornou pomoc u Krajské hygienické stanice. Povodňový orgán obce pomůže zajistit vyčerpání případně zaplavených prostor. Koordinuje vyčerpání vody ze zaplavených obecních studní, včetně odstranění bahnitých nánosů, dále zajišťuje posudek hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemické rozbory. Povodní postiženým občanům se poskytuje nezbytná materiální a finanční pomoc.

 

Zjišťování a oceňování povodňových škod

Při zjišťování výše povodní způsobených škod se vychází z podkladů, které byly získány v průběhu povodně při evidenčních a dokumentačních pracích ve spolupráci se zástupci pojišťoven a odbornými pracovníky stavebních úřadů, případně soudními znalci.


Vyhotovení souhrnné zprávy o povodni

Z každé povodně, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly během povodně prováděny zabezpečovací a záchranné práce, se zpracuje souhrnná zpráva o povodni. Zprávu o povodni zpracovává povodňový orgán obce Racková nebo jím pověřená osoba za přispění všech členů povodňové komise. Provádí se vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně. Zpráva o povodni se poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně příslušnému orgánu ORP Zlín a příslušnému správci povodí (Povodí Moravy, s. p., Lesy ČR).

 

V případě nutnosti rozsáhlejších dokumentačních prací provede povodňový orgán obce doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců od ukončení povodně.