Charakteristika zájmového území

Obec Rybí, dříve česky Rybník (v německých textech Reimlich), je údolní ves pod jižním svahem Libhošťské Hůrky a severovýchodními svahy Holiváku, vzdálená 5,5 km na východ od Nového Jičína.
Je uzlem tří silnic - Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk. Svou polohou v Podradhošťské pahorkatině zve k turistickým vycházkám po krajině, která je tvarově velmi pestrá - možnost výhledu na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy, Beskydy.
Obec se nachází v přírodním parku Podbeskydí. Svou polohou v Podradhošťské pahorkatině zve k turistickým vycházkám po krajině - možnost výhledu na Moravskou bránu, Jeseníky, Ostravu, Hostýnské vrchy, Beskydy. V obci bylo k 1. 1. 2018 evidováno 1256 obyvatel.

Využití pozemků v obci Rybí (k 1.1.2017)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 253 ha 28.1 %
Zahrady 60.7 ha 6.7 %
Sady 0.5 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 224.6 ha 24.9 %
Lesní půda 292.2 ha 32.4 %
Vodní plochy 1.8 ha 0.2 %
Zastavěná plochy 16.7 ha 1.9 %
Ostatní plochy 51.9 ha 5.7 %
Celková výměra k.ú. 901.2 ha 100 %

V obci se nachází mateřská škola, základní škola (1. – 5. ročník), knihovna a kino. K využití volného času v obci slouží místní spolky Skautský oddíl, Sbor dobrovolných hasičů aj. V obci je vybudován veřejný vodovod, občané v ohrožené oblasti nejsou odkázáni na vlastní zdroje pitné vody.

Mapa území obce Rybí

Katastrální území obce Rybí

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území obce do soustavy Západní Karpaty, podsoustavy Vnější Západní Karpaty a oblasti Západobeskydské podhůří. Z dané oblasti na území obce zasahuje celek Podbeskydské pahorkatiny a konkrétně pak podcelky Štramberská vrchovina (většina území) a Příborská pahorkatina (severozápadní okraj území obce). Geologické podloží tvoří převážně druhohorní pískovce a jílovce. Podél Rybského potoka se nacházejí čtvrtohorní náplavové sedimenty (hlíny, písky, štěrky a spraše). Ostrůvkovitě jsou v území zastoupeny třetihorní pískovce a břidlice (SZ území) a vulkanické horniny (jih intravilánu obce).

Obec leží v mírně svažitém terénu mezi kopci Libhošť, Hůrka a Holivákem. Severní svahy od obce tvoří částečně orná půda, kolem obce je však zachován zatravněný pás zachycující dešťové vody a zabraňující splavování půdy. Jižní a západní svahy kolem obce jsou louky a pastviny s množstvím menších či větších skupin náletového porostu (všechny významné krajinné prvky), které jsou schopny pojmout v těchto lokalitách poměrně velké množství dešťových srážek. Erozní rýhy v této oblasti jsou zarostlé vegetací, nebezpečí sesuvu proto nehrozí.

Členitý terén lokality rozděluje dešťové srážky do mnoha proudů, které se slévají až v dolní části obce. Kritickým místem z hlediska povodní je soutok těchto toků u Fojtství (křižovatka Závišice – Štramberk) v nadmořské výšce 315 m. Následně rozšiřující se terén v dolní části obce ve směru na Závišice však zaručuje dobré odtokové poměry vod z lokality. Tento „fenomén“ rovněž umožňuje poměrně klidný odtok vod při tání sněhu.

Klimatické charakteristiky

Z klimatického hlediska (dle klimatické klasifikace Quitta, 1971) spadá území obce Rybí do mírně teplé oblasti MT10, která se vyznačuje průměrnou teplotou -3 - -4 °C v lednu a 17 – 18 °C v červenci. Průměrný roční úhrn srážek činí 650 – 750 mm.

Charakteristické indexy pro mírně teplou klimatickou oblast MT10

Charakteristika
MT10
Počet letních dnů 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více  140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu v [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci v [°C] 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu v [°C] 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu v [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50